Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku rozpoczyna realizację nowego programu edukacji antytytoniowej ph. "Nie pal przy mnie, proszę" kierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich rodziców. Realizacja programu rozpocznie się w roku szkolnym 2010/2011.

Program umożliwia realizację zajęć różnymi metodami aktywizującymi dostosowanymi do możliwości rozwojowych dzieci. Zawarte zostały różnego rodzaju treści dotyczące zdrowia, dostosowane do percepcji dzieci. Program ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomości oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą przy nich tytoń oraz w innych sytuacjach dotyczących zdrowia. Nad programem pracował zespół złożony z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

W roku szkolnym 2009/2010 pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku przedstawiają dyrektorom szkół podstawowych na terenie Gdańska założenia programu, metodykę realizacji oraz pomoce programowe. Dyrektorzy szkół otrzymują do wypełnienia formularz zgłoszeniowy do programu, który wypełniony należy przesłać faxem do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku, jako zgłoszenie udziału placówki w programie edukacyjnym. W formularzu należy wpisać m.in. liczbę dzieci, które dyrektor szkoły planuje objąć programem w roku szkolnym 2010/2011 oraz nazwisko osoby wyznaczonej na szkolnego koordynatora programu.

(formularz zgłoszeniowy w formacie pdf znajduje się poniżej - zainteresowanych programem dyrektorów szkół zapraszamy do realizacji i wypełnienia formularza, który prosimy przesłać faxem pod nr 301-85-45)

Każdy szkolny koordynator programu otrzyma m.in. podręcznik dla realizatora programu, w którym zawarte są wszystkie informacje o programie, szczegółowe scenariusze zajęć (przewidziano 5 zajęć w ramach programu - 2 dwugodzinne, 3 jednogodzinne) oraz załączniki do wykorzystania w trakcie poszczególnych zajęć, m.in. wierszyk, historyjki obrazkowe, krzyżówka, układanka, kolorowanka. Scenariusze zajęć zawierają cel zajęć, spis materiałów potrzebnych na każdych zajęciach, czas zajęć i ich ramowy plan, opis każdego punktu z planu zajęć wraz z przykładami pytań i odpowiedzi. Zajęcia dotyczą nie tylko szkodliwości palenia tytoniu i biernego narażenia na dym tytoniowy, ale również dają przykłady radzenia sobie w sytuacjach zranienia, urazu, wypadku, choroby. Poruszone są tematy dotyczące higieny. Przewidziane są zajęcia w grupach, w parach, zajęcia plastyczne, warsztatowe i wiele innych. Koordynatorzy otrzymają również różnego rodzaju ulotki edukacyjne kierowane do rodziców.

O potrzebie edukacji dzieci nt. szkodliwości palenia tytoniu świadczą wyniki badań1:

 • 4 mln dzieci wdycha biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych,

 • w 67% gospodarstw domowych dzieci narażone są na dym tytoniowy (dla porównania - Finlandia - 8%, Szwecja - 15%)

 • 65% dzieci narażonych jest na bierne palenie w miejscach publicznych, m.in.. dyskoteki, puby, lokale, szkoły.

 • w Polsce codziennie po pierwszego papierosa sięga pół tysiąca dzieci,

 • rocznie palenia próbuje około 180 tys. nieletnich,

 • co 4 piętnastolatek pali papierosy regularnie,

 • 64% chłopców i 53% dziewcząt w wieku 13-15 lat podjęło już w swoim życiu próby palenia tytoniu, z czego 30% chłopców i 21% dziewczyn podjęło te próby przed ukończeniem 10 roku życia!

 • dzieci w Polsce wypalają do 4 mld papierosów rocznie,

 • 53% nastolatków chce rzucić palenie

 • 62% dzieci i młodzieży próbowało już zerwać z nałogiem

I. CELE PROGRAMU

 1. Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu

 2. Zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie

 3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich

 4. Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia

 5. Kształtowanie wśród dzieci postaw asertywnych

 6. Uświadomienie dzieciom szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na zdrowie

 7. Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą przy nich tytoń

 8. Zwiększenie świadomości rodziców w zakresie szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na zdrowie

II. ADRESACI PROGRAMU

Uczniowie klas I - III szkół podstawowych
Rodzice i opiekunowie dzieci

III. REALIZATORZY PROGRAMU

Nauczyciele i wychowawcy
Inni przedstawiciele środowiska szkolnego, np. pielęgniarki szkolne, pedagodzy

IV. CZAS TRWANIA PROGRAMU

Lata 2010 - 2013
Edycja pilotażowa: rok szkolny 2010/2011

V. ORGANIZATORZY PROGRAMU

Państwowa Inspekcja Sanitarna

VI. KOORDYNATORZY PROGRAMU

 • Poziom krajowy - Główny Inspektorat Sanitarny

 • Poziom wojewódzki - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

 • Poziom lokalny - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

 • Poziom szkolny - wytypowani przez dyrektorów szkół koordynatorzy szkolni programu

VII. PARTNERZY PROGRAMU

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu

 • Organizacje i instytucje pozyskane do współpracy na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym

VIII. REALIZACJA PROGRAMU NA ETAPIE POWIATOWYM

Rok szkolny 2009/2010

 • Przedstawienie dyrektorom szkół podstawowych oferty programowej i zaproszenie do udziału w programie, przekazanie formularza zgłoszeniowego do programu
  Wykonawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

 • Wyznaczenie szkolnego koordynatora programu i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku
  Wykonawcy: dyrektorzy szkół podstawowych


Rok szkolny 2010/2011

 • Przeszkolenie i przygotowanie szkolnych koordynatorów programu:
  Wykonawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

 • Dystrybucja materiałów programowych do szkół realizujących program
  Wykonawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

 • Poinformowanie pracowników szkół o sposobie realizacji programu w placówce
  Wykonawcy: szkolny koordynator programu

 • Poinformowanie rodziców dzieci o sposobie przeprowadzenia programu w szkołach i współdziałanie z rodzicami:

  • spotkanie z rodzicami
  • list do rodziców
  • inne formy wg możliwości

  Wykonawcy: dyrektorzy szkół i wychowawcy, szkolny koordynator programu

 • Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami wg zaproponowanych scenariuszy zajęć:

  • Zajęcia 1. Co to jest zdrowie?
  • Zajęcia 2. Od czego zależy nasze zdrowie?
  • Zajęcia 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  • Zajęcia 4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
  • Zajęcia 5. Nie pal przy mnie, proszę.

  Wykonawcy: szkolni koordynatorzy programu; inni przedstawiciele środowiska szkolnego; specjaliści zaproszeni z zewnątrz;

 • Konkurs plastyczny w ramach programu
  Wykonawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku, szkolny koordynator programu, uczniowie

 • Realizacja zajęć z rodzicami i opiekunami uczniów według autorskich projektów w szkołach
  Wykonawcy: szkolni koordynatorzy; inni przedstawiciele środowiska szkolnego; specjaliści zaproszeni z zewnątrz;

IX. NADZOROWANIE I MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU - wizytacje
Wykonawcy: Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

X. PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI EDYCJI PILOTAŻOWEJ PROGRAMU
Dokonanie podsumowania i oceny z uwzględnieniem następujących wskaźników:

 • liczby szkół, które wprowadziły program

 • liczby dzieci, które uczestniczyły w programie

 • liczby szkół, które powiadomiły rodziców o realizacji programu

 • liczby rodziców, którzy uczestniczyli w programie

 • liczby realizatorów programu w szkołach (z podaniem stanowiska/zawodu realizatora, np.: dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, lekarze, pielęgniarki, psycholodzy)

 • liczby przeszkolonych osób:

  • na poziomie wojewódzkim

  • na poziomie powiatowym

 • wydanie dodatkowych materiałów oświatowo-zdrowotnych i pomocy dydaktycznych integralnie związanych z programem

 • zaobserwowanych efektów w zmianie postaw i zachowań dzieci i ich rodziców

 • pozyskanie lokalnych partnerów, sojuszników, darczyńców na rzecz realizacji działań programowych (rodzaj udzielonego wsparcia)

 • liczba i rodzaj informacji na temat realizacji programu w środkach masowego przekazu

Wykonawcy: Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku, szkolny koordynator programu

XI. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU
Wykonawcy:
Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku, szkolny koordynator programu

Nie pal przy mnie, proszę - formularz zgłoszeniowy


 • Realizowane programy i akcje profilaktyczne
 • piątek, 21 listopad 2014 11:34
 • czwartek, 09 sierpień 2018 10:16
 • 5525

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2237725

realizacja: Nabucco