W Polsce obserwuje się wzrost zachorowań na raka piersi. Przyczyną może być stres, nieprawidłowy styl życia, czyli nieodpowiednia dieta, mała aktywność fizyczna, otyłość, palenie tytoniu, późne macierzyństwo, odchodzenie od karmienia piersią i wiele innych czynników warunkujących współczesny styl życia. Należy pamiętać, że nie tylko geny warunkują raka piersi.

Dodatkowo kobiety wciąż często nie wiedzą, jak kontrolować swoje piersi, a lekarze unikają tego rutynowego badania. Zgłaszalność na profilaktyczne przesiewowe badania mammograficzne jest wciąż za niska.  

Rak piersi jest nowotworem, który objawia się po latach utajonego wzrostu, najczęściej, gdy guz jest już duży lub są przerzuty.
Dlatego badania profilaktyczne są bardzo ważne – wczesne wykrycie daje większe szanse na pełne wyleczenie.

80% zachorowań na raka piersi występuje po 50 roku życia, ale edukację należy rozpocząć u wszystkich młodych kobiet, żeby wyrobić prawidłowe nawyki dbania o swoje zdrowie i  kształtować świadomość prozdrowotną!

Zapobiegaj, czyli siła profilaktyki! prawidłowa dieta, ruch, unikanie alkoholu i papierosów, karmienie piersią, unikanie stresu, itd.

Wczesne wykrycie = większa szansa na pełne wyleczenie!

Rak piersi i rak szyjki macicy- co je łączy?
- bardzo łatwa, bezbolesna i ogólnie dostępna diagnostyka od bardzo wczesnych etapów choroby;
badania profilaktyczne – samobadanie piersi, USG, mammografia, cytologia, regularne wizyty u ginekologa, stały partner (zakażenia HPV a rak szyjki macicy), badania genetyczne jeśli w rodzinie były przypadki nowotworu, tylko trzeba o tym wiedzieć i chcieć z tego skorzystać!
Dlatego ważna jest edukacja młodych ludzi na temat zdrowia, zachęcanie do dbania o swoje zdrowie, uświadamianie jak ważna jest profilaktyka.

Dlaczego mam się w to zaangażować?
Czyli ważna rola szkolnego koordynatora.

Szkoła ponadpodstawowa jest ostatnim etapem obowiązkowej edukacji, na którym możemy jeszcze coś młodym ludziom przekazać na temat profilaktyki chorób i dbania o swoje zdrowie.
Lepiej zapobiegać, niż leczyć – ważna lekcja dotycząca wielu zagadnień zdrowotnych, do której nie trzeba specjalnej wiedzy medycznej.
Koordynator nie musi sam być realizatorem programu – współpraca wewnątrzszkolna.

Cele programu:
- Zmniejszenie występowania raka piersi i raka szyjki macicy i umieralności na te choroby.

- Zwiększenie poziomu wiedzy na temat przyczyn rozwoju raka piersi i raka szyjki macicy, profilaktyki i wczesnego wykrywania oraz roli wirusa HPV w powstawaniu raka szyjki macicy.
- Uświadomienie młodym dziewczętom i kobietom roli badań cytologicznych we wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy, roli samobadania piersi, USG i mammografii we wczesnym wykrywaniu raka piersi.
- Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym.
- Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.

Adresaci programu:
- Uczniowie szkół ponadpodstawowych (dziewczęta i chłopcy)

- Rodzice i opiekunowie uczniów
- Kadra pedagogiczna szkół
- Społeczność lokalna

Koordynatorzy i realizatorzy

Koordynator Szkolny – osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły, nadzoruje i koordynuje wszystkie działania w szkole, jest łącznikiem z PSSE, nie musi samodzielnie realizować programu, opracowuje sprawozdanie z programu.

Realizatorzy - pielęgniarki środowiska szkolnego, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele biologii, wychowania do życia w rodzinie, bądź inne osoby wskazane przez dyrektora szkoły, realizujące program w klasach.

Realizacja programu

Program może być realizowany w ramach jednego lub kilku przedmiotów (biologia, wychowanie do życia w rodzinie, godziny wychowawcze) i może stanowić wsparcie dla realizowanych już w szkole działań profilaktycznych.

Można dowolnie rozszerzać proponowane treści oraz dobierać dowolnie formy realizacji (warsztaty, pogadanki, burza mózgów).

Do współpracy można zaprosić specjalistów – ginekologa, onkologa, itp.

Wykorzystane formy realizacji:
- Wykłady, Szkolenia,

- Narady
- Prelekcje, Pogadanki, Poradnictwo – rozmowy indywidualne
- Pokazy, prezentacje multimedialne
- Imprezy prozdrowotne
- Gazetki szkolne

 

Sprawozdanie z realizacji programu –  pod koniec roku szkolnego należy przesłać do PSSE Gdańsk.