piątek, 18 październik 2013 18:57 | Komunikaty Oddziału Higieny Pracy

W dniu 3 października 2013 r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 września 2013 r. poz. 1173 zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny.

Wg. ww. rozporządzenia:

„§ 2a. 1. Zakazuje się obrotu polegającego na sprzedaży dla konsumentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) metanolu (CAS 67-56-1);
2) substancji zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych;
3) mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych.
 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do następujących substancji lub mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych:
1) paliw do silników stosowanych w modelarstwie;
2) paliw do silników spalinowych używanych w sportach motorowodnych;
3) paliw do ogniw paliwowych;
4) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.z 2013 r. poz. 1164).”.

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288674

realizacja: Nabucco