Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”
w roku szkolnym 2019/2020


Założenia ogólne
§ 1


1. Organizatorami Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”- zwanego dalej: "Konkursem" - są Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.

2. Konkurs nie stanowi konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn.zm.), konkurs spełnia jednak wymagania przewidziane dla konkursów ponadwojewódzkich organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz.125 z późn. zm.).

3. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, zwanym dalej: "Programem". W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, które nie uczestniczą w Programie.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
5. Konkurs jest konkursem interdyscyplinarnym, wynikającym z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej, poszerzonym o treści pozaprogramowe.Cele, zakres i tematyka Konkursu
§ 2.


1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość wykazania się na wszystkich jego etapach umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej, poszerzoną o treści pozaprogramowe.
2. Cele Konkursu obejmują:
1) zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka;
2) pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych;
3) wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji;
4) rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań;
5) propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym;
6) umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.
3. Program merytoryczny Konkursu stanowi Załącznik nr 1, natomiast wykaz literatury został określony w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Załączniki nr 1 i 2 regulaminu obowiązują na wszystkich trzech etapach konkursu, o których mowa w § 5.


Struktura organizacyjna
§ 3.


1. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez organizatorów Konkursu z siedzibą w Fundacji "Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie", adres: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
2. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:
1) Główny Inspektor Sanitarny;
2) Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców;
3. Komitet Organizacyjny powołuje Komisję Konkursową.W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciel Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
2) przedstawiciel Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców;
3) przedstawiciel Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie będącego partnerem Konkursu.
4. Komisja Konkursowa odpowiada za przeprowadzenie Konkursu oraz za poziom merytoryczny konkursu. Postępowanie Komisji Konkursowej określa Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.


Zgłoszenie do udziału w Konkursie
§ 4.


1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez uczniów danej szkoły jest prawidłowe zgłoszenie szkoły przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego.
2. Koordynator (nauczyciel koordynujący) zgłaszający szkołę do udziału w Konkursie jest zobowiązany przed dokonaniem zgłoszenia zapoznać uczniów, ich rodziców (przez których należy rozumieć również opiekunów prawnych) oraz nauczycieli z niniejszym regulaminem.
3. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Konkursu: konkurs.trzymajforme.pl Zgłoszenie szkół i uczniów do udziału w konkursie następuje w terminie określonym w Harmonogramie Konkursu, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
4. Szczegółowy opis procedury zgłoszenia szkoły i uczniów oraz funkcjonalności Internetowego Systemu Konkursowego stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

5. Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez szkołę i rodziców zgłoszonych uczniów.
6. Ostateczne zakwalifikowanie szkoły do udziału w Konkursie następuje po weryfikacji formalnej nadesłanych zgłoszeń przeprowadzonej przez Komisję Konkursową. Weryfikacja formalna uwzględnia sprawdzenie dotrzymania przez szkołę terminu przesłania formularza zgłoszenia do Internetowego Systemu Konkursowego. Ponadto, do postępowania konkursowego zakwalifikowani zostają jedynie uczniowie, których rodzice wyrazili zgodę na udział ucznia/uczennicy w Konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodzica ucznia/uczennicy oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku ucznia/uczennicy. Rodzic nie ma obowiązku wyrażenia zgody na udział ucznia/uczennicy w Konkursie, zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy, zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica oraz zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia/uczennicy, a ww. zgody rodziców są dobrowolne, przy czym w przypadku ich nieudzielenia bądź późniejszego wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie danych dziecka, dziecko straci możliwość uczestniczenia w Konkursie. Niewyrażenie zgody uniemożliwia bowiem udział ucznia/uczenicy w procedurze konkursowej.
7. Szkoły zostają poinformowane o wyniku procesu weryfikacji w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.


Przebieg Konkursu
§ 5.


1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: I etap - szkolny, II etap - powiatowy, III etap - ogólnopolski.
2. Wszystkie etapy Konkursu są przeprowadzane na podstawie zestawów zadań opracowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

3. Na wszystkich etapach Konkursu uczestnik powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (legitymację szkolną).

4. I etap - szkolny oraz II etap - powiatowy, przeprowadzane są on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego.
5. I etap - szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań konkursowych przez uczniów zgłoszonych uprzednio przez szkołę do udziału w Konkursie. Zadania konkursowe na I etapie - szkolnym Konkursu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi.
6. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut.
7. Dyrektor szkoły zgłoszonej do udziału w Konkursie zapewnia nadzór nauczycielski w trakcie przeprowadzania etapu szkolnego Konkursu w celu zagwarantowania samodzielnej pracy uczniów.
8. Komisja Konkursowa, w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu, powiadamia koordynatorów za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego o liście laureatów I etapu - szkolnego z danej szkoły.

9. Do II etapu - powiatowego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki, nie niższe jednak niż 80% maksymalnej liczby punktów. Liczba uczestników II etapu nie może być większa niż 300. Liczba uczestników może być zwiększona, jeśli uczestnik (uczestnicy) etapu szkolnego z pozycji 301 i następnych uzyskali taką samą liczbę punktów jak uczeń z pozycji 300. Decyzję o poszerzeniu listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu podejmuje Komisja Konkursowa.
10. II etap - powiatowy polega na samodzielnym rozwiązaniu przez zakwalifikowanych do niego uczniów zadań konkursowych. Zadania konkursowe na II etapie – powiatowym Konkursu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi.
11. Etap powiatowy przeprowadzany jest w oddziałach Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych właściwych terenowo dla lokalizacji placówek szkolnych lub we wskazanych przez PSSE lokalizacjach.

12. Termin i godzina przeprowadzenia II etapu - powiatowego określone zostały w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

13. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut.

14. W celu zagwarantowania samodzielnej pracy uczniów, przeprowadzenie II etapu - powiatowego Konkursu odbywa się pod nadzorem powiatowego koordynatora Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” będącego pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz oddelegowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych wizytacji w PSSE w trakcie postępowania konkursowego.
15. Komisja Konkursowa, w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu, powiadamia Koordynatorów za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego o liście laureatów II etapu - powiatowego zakwalifikowanych do III etapu - ogólnopolskiego.
16. Do III etapu - ogólnopolskiego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki z testu wiedzy na II etapie powiatowym Konkursu, nie niższe jednak niż 80% maksymalnej liczby punktów. Komisja Konkursowa może obniżyć kryterium kwalifikacyjne. Liczba uczestników III etapu - ogólnopolskiego nie może być większa niż 20. Liczba uczestników może być zwiększona, jeśli uczestnik (uczestnicy) etapu powiatowego z pozycji 21 i następnych uzyskali taką samą liczbę punktów jak uczeń z pozycji 20. Decyzję o poszerzeniu listy uczniów zakwalifikowanych do III etapu - ogólnopolskiego podejmuje Komisja Konkursowa.
17. Termin przeprowadzenia III etapu - ogólnopolskiego określony został w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

18. Postępowanie konkursowe na III etapie - ogólnopolskim przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy.

19. III etap - ogólnopolski Konkursu składa się z części pisemnej wyłaniającej finalistów Konkursu oraz części praktycznej wyłaniającej laureatów Konkursu.
20. Część pisemna obejmuje rozwiązanie testu, na który składają się zadania z zakresu wiedzy o żywności i żywieniu oraz aktywności fizycznej określone ramowym programem Konkursu. Czas trwania zadania pisemnego wynosi 40 minut.
21. Tytuł finalisty Konkursu otrzymuje uczestnik części pisemnej III etapu - ogólnopolskiego Konkursu, który uzyskał liczbę punktów nie mniejszą niż 40% z maksymalnej liczby punktów.
22. Do części praktycznej III etapu - ogólnopolskiego Konkursu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 10 finalistów, którzy uzyskali w części pisemnej nie mniej niż 80% maksymalnej liczby punktów. Komisja Konkursowa może obniżyć kryterium kwalifikacyjne. Uczniowie zakwalifikowani do części praktycznej uzyskują tytuł laureata Konkursu.
23. Część praktyczna składa się z zadań z zakresu tematyki Konkursu, na wykonanie których uczestnicy mają do dyspozycji łącznie 60 minut.
24. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik III etapu - ogólnopolskiego Konkursu, który został zakwalifikowany do części praktycznej (laureat) i uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów z części pisemnej i praktycznej III etapu - ogólnopolskiego.
25. Za zajęcie I, II i III miejsca w III etapie - ogólnopolskim Konkursu, Organizatorzy przyznają następujące nagrody:
1) I miejsce − nagroda główna o wartości 3000 zł;
2) II miejsce − nagroda o wartości 2000 zł;
3) III miejsce − nagroda o wartości 1000 zł.
26. Laureaci i finaliści otrzymują potwierdzenie o uczestniczeniu w III etapie - ogólnopolskim Konkursu wydane przez Organizatorów Konkursu.
27. Lista finalistów i laureatów III etapu - ogólnopolskiego zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu www.konkurs.trzymajforme.pl w terminie określonym w Załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.Tryb odwoławczy
§ 6.


1. Dla uczestników, którzy z przyczyn losowych w wyznaczonym dniu i go¬dzinie nie przystąpią do Konkursu, nie przewiduje się dodatkowego postę¬powania konkursowego.
2. Uczestnicy i ich rodzice mają prawo wglądu do ocenianych prac własnych dzieci, w terminie dwóch dni roboczych od ogłoszenia wyników poszczególnych etapów Konkursu, bez możliwości ich kopiowania, w siedzibie Komitetu Organizacyjnego Konkursu. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka Komisji Konkursowej.
3. Zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac można złożyć w terminie dwóch dni od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do Komisji Konkursowej. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
4. Zastrzeżenia wniesione z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 3, nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku ewentualnego wystąpienia awarii Internetowego Systemu Konkursowego przed rozpoczęciem postępowania konkursowego, jego uczestnikom udostępniony zostanie, co najmniej jeden zapasowy adres serwisu zastępczego do wypełniania testów.
6. W przypadku ewentualnego wystąpienia awarii Internetowego Systemu Konkursowego w trakcie trwania postępowania konkursowego, na bieżąco wyświetlane będą stosowne komunikaty o trybie rozwiązania zaistniałego problemu.
7. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie łącz internetowych, za pośrednictwem, których wysyłana będzie korespondencja i prowadzone rozwiązywanie zadań konkursowych on-line przez uczestników, a które wynikło z przyczyn niezależnych od Organizatora.
8. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika.
9. Każda osoba zgłoszona do Konkursu może posiadać tylko jedno konto.
10. Nieuprawnione wykorzystanie loginu i hasła uczestnika przez osoby postronne nie skutkuje anulowaniem konkursu oraz ponowieniem procedury konkursowej.
11. W przypadku uzasadnionego podejrzenia nieuczciwości Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość unieważnienia wyników, także po zakończeniu III etapu - ogólnopolskiego.Postanowienia końcowe
§ 7.


1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Laureaci i finaliści Konkursu nie mogą w nim startować ponownie.

3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem, rozstrzygają Organizatorzy.
4. W przypadku małego zainteresowania szkół oraz ich uczniów udziałem w Konkursie, Komitet Organizacyjny może zdecydować o nieprzeprowadzeniu Konkursu.
5. Administratorem danych osobowych są Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz Główny Inspektorat Sanitarny, z siedzibą przy ul. Targowej 65 w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie, kontaktu z uczestnikami konkursu i ich rodzicami oraz przyznania nagród. Dane zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl w zakresie imienia, nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły. Rodzicom przysługuje prawo dostępu do danych uczestników konkursu oraz ich poprawiania.

6. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część. Pojęcia zdefiniowane w regulaminie mają takie samo znaczenie także w załącznikach.

 

§ 8.


Wszelkie sprawy związane z realizacją Konkursu, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

 


§ 9.


Załącznikami do niniejszego Regulaminu Konkursu są:

Załącznik nr 1: Program merytoryczny Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 2: Wykaz literatury Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 3: Postępowanie Komisji Konkursowej Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 4: Harmonogram Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 5: Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego

Załącznik nr 6: Zgoda rodziców dziecka na na udział ucznia w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!" rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

 

 

7 grudnia Krajowy Dzień Szczepień

 

XI Ogólnopolski Dzień Szczepień

 

Celem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszego sposobu zapobiegania chorobom oraz poprawa społecznej wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania szczepień a także konieczności poszerzenia dostępu do tego rodzaju profilaktyki.

Ogólnopolski Dzień Szczepień organizowany był po raz pierwszy w 2009 r. jako społeczna akcja non – profit. Inicjatywa obchodów powstała dzięki współpracy trzech towarzystw lekarskich: Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcji Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i  Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Partnerem instytucjonalnym  i współorganizatorem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień Ochronnych jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Inicjatywa obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień wpisuje się w działania na rzecz promocji i Inicjatywa obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień wpisuje się w działania na rzecz promocji i profilaktyki zdrowotnej zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Realizacja projektu jest koordynowana przez oddziały terenowe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP) .

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Szczepień są prowadzone:

 • Akcja informacyjna i medialna promująca ideę szczepień (ulotki, plakaty);
 • Organizacja punktów informacyjno – konsultacyjnych, które w tym dniu będą udzielały specjalistycznych porad dotyczących szczepień;
 • Akcje szczepień w wybranych placówkach medycznych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.ogolnopolskidzienszczepien.pl.

 

 

 

 Kampania edukacyjna w Szkole Podstawowej nr 49 w Gdańsku.

W dniach 21 i 28 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej nr 49 w Gdańsku przy al. Legionów 11 odbyła się Kampania edukacyjna pt.: „Z kranu piję – zdrowo żyję!”. Pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku przeprowadził lekcje edukacyjne oraz omówił skąd się bierze woda w kranie, do czego i ile potrzebuje jej nasz organizm. Prowadząca przedstawiła argumenty, które miały zachęcić dzieci do nawyku picia wody z kranu, ponieważ woda: wspomaga krążenie krwi i nasze serce, usuwa toksyny z organizmu, gasi pragnienie i nawilża skórę, poprawia trawienie, daje nam energię, dostarcza dla organizmu cenne minerały jak wapń, potas i magnez oraz poprawia nasze samopoczucie. Na zakończenie zajęć uczniowie chętnie rozmawiali o tym jak dbać o wodę oraz jak ją oszczędzać w środowisku domowym.

 

Światowy Dzień AIDS

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony (od 1988 roku) jako Światowy Dzień AIDS. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym, jak również osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, a także uświadomić konieczność pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim.

Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka – nieodłączny element obchodów Światowego Dnia AIDS. Obecność Kokardki
w sferze publicznej podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z wirusem HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Krajowego Centrum
ds. AIDS   https://aids.gov.pl/

 

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów

Programu Profilaktyki Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy

W dniu 25 listopada 2019r. zorganizowano szkolenie dla szkolnych koordynatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy oraz dla pracowników Powiatowej Stacji – Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

Pan Rafał Suchodolski, Pan Maciej Dolny i Pani Aleksandra Taciak, członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej oraz Akademickiego Stowarzyszenia Onkologicznego omówili zagadnienia związane z profilaktyką i wczesnym wykrywaniem raka piersi, pokazywali na fantomie metody samobadania piersi. Każdy z uczestników szkolenia mógł wykonać pod okiem prowadzących badanie piersi na fantomie.

Pan Michał Błaszczyk - Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS w Oddziale Gdańskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA - Poland omówił zagadnienia związane z profilaktyką i wczesnym wykrywaniem raka jądra.

Pani Żaneta Byczuk – młodszy asystent Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku podsumowała poprzednią edycję programu oraz omówiła zagadnienia związane z metodyką realizacji programu, sprawozdawczością, rolą szkolnego koordynatora. W trakcie szkolenia rozdano także materiały edukacyjne.

Informacje dla importerów żywności

- zmiana przepisów dotyczących importu żywności i pochodzenia niezwierzęcego,

- nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich od dnia 14 grudnia 2019r.,

- instrukcja dotyczca wnioskowania o funkcję w systemach TRACES-NT  oraz praktycznego zastosowania systemu.

Zmiana przepisów dotyczących importu żywności i pochodzenia niezwierzęcego

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku uprzejmie informuje, że dla pracowników PSSE w Gdańsku

27 grudnia 2019r. jest dniem wolnym od pracy

14 grudnia 2019r. jest dniem pracującym. Urząd będzie czynny w godz. 7.30 do 15.05

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Akcja w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia w dniu 20.11.2019r.

W dniu 20 listopada 2019r. w Szkołach Okrętowych i Technicznych Conradinum w Gdańsku ul. Piramowicza 1/2 pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku przeprowadzili  akcję  oświatowo – zdrowotną w ramach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia. Osoby palące tytoń skorzystały z bezpłatnego badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc za pomocą smokerlyzera  - co cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Przeprowadzono również pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz udostępniono alkogogle – okulary symulujące stan nietrzeźwości. Rozdano materiały edukacyjne (broszury, ulotki) na temat: wiedzy o antybiotykach, grypy, HIV, AIDS, dopalaczy, HCV oraz wad postawy. W akcji wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły oraz kadra nauczycielska – łącznie ok. 600 osób.

Uczniom i nauczycielom udzielano porad z zakresu profilaktyki zdrowia: szczególnie zachęcając wszystkich palaczy do porzucenia nałogu palenia papierosów tradycyjnych i elektronicznych. Przypomniano, że palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na choroby przewlekłe, w tym choroby serca, płuc i prowadzi do niepłodności.

 

Kampania edukacyjna w Szkole Podstawowej nr 79 w Gdańsku.

W dniach 14,18,19 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej nr 79 w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej  49, odbyła się Kampania edukacyjna pt.: „Z kranu piję – zdrowo żyję!”. Pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku na godzinach lekcyjnych przedstawił pozytywne aspekty: ekonomiczne, zdrowotne i ekologiczne picia gdańskiej „kranówki”. Uczniowie zapoznali się z korzyściami picia wody z kranu, jako doskonałej alternatywy dla słodkich soków, „energetyków” i butelkowanej wody. Na zakończenie zajęć została przeprowadzona dyskusja z uczniami o walorach zdrowotnych wody oraz jak oszczędzać wodę.

 

 

 

Kampania edukacyjna w Szkole Podstawowej dla chłopców "Fregata" w Gdańsku oraz w Szkole Podstawowej "Thinking Zone" w Gdańsku

 

W dniach 13 i 15 listopada 2019r. pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odwiedził kolejne szkoły z kampanią pt.: „Z kranu piję – zdrowo żyje!”. Tym razem lekcje prowadzone były w niepublicznych szkołach podstawowych: Fregata dla chłopców ul. Do Studzienki 38 oraz Thinking Zone al.Grunwaldzka 472  w Gdańsku. Uczniowie obu szkół zapoznali się z ekonomicznymi, ekologicznymi i praktycznymi aspektami picia wody z kranu, zostali zmotywowani do rezygnacji z kupowania wody w plastiku oraz uświadomieni, że woda w  gdańskich kranach jest tania, a przy tym zdrowa i uzdatniana. Dowiedzieli się dlaczego chłopcy muszą pić więcej wody od dziewczyn  oraz skąd się bierze woda zanim trafi do naszych kranów.

 

Z początkiem listopada w gdańskich szkołach podstawowych ruszyła Kampania edukacyjna pt.: „Z kranu piję – zdrowo żyję!”. Kampania przygotowana została we współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej, Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku a sześcioma pomorskimi przedsiębiorstwami wodociągowymi – z Kwidzyna, Malborka, Słupska, Starogardu Gdańskiego, Gdańska i Gdyni. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 12–14 lat i promuje picie „kranówki” oraz przekonuje uczniów, że woda w gdańskich kranach jest zdrowa i smaczna.

W dniu 6 listopada 2019r. pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku  przeprowadził lekcję edukacyjną w Szkole Podstawowej Nr 17 w Gdańsku. Podczas zajęć omawiane były: zdrowotne korzyści wynikające ze spożywania wody z kranu, skąd się bierze woda w kranie, jaką rolę pełni w organizmie człowieka, ile potrzebuje jej nasz organizm oraz jak się zachować na wypadek awarii wody w kranie. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i odpowiadali na pytania a na koniec zajęć opowiadali jak dbać o wodę i ją oszczędzać.

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia – trzeci czwartek listopada

 

Co roku w trzeci czwartek listopada (21.11.2019r.) obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Chodzi o to, by zachęcać w nim palaczy do odstawienia papierosów przynajmniej na jeden dzień.

Każdy wypalony papieros kosztuje nas 11 minut z naszego życia, palacze żyją od 10 do 15 lat krócej. Trucizny papierosowe osłabiają również system odpornościowy organizmu. System immunologiczny potrzebuje pół roku, by dojść do siebie. A dopiero po roku od odstawienia palenia ryzyko zawału serca u palaczy spada o połowę. Trzeba aż 10 lat bez papierosów, by zmniejszyło się ryzyko zachorowania na raka płuc.

 

 

W ciągu kilku ostatnich lat obok mody na niepalenie dało się zauważyć trend na e-palenie, które stało się niezwykle popularne wśród młodych ludzi i nastolatków.

E-papieros, a właściwie liquid, który jest podgrzewany do temp. około 200-300oC
i odparowywany w trakcie jego palenia, w swoim składzie zawiera nikotynę o różnym stężeniu (zaw. 0% - 3,6%), wodę, glikol propylenowy (zaw. 50% - 99,6%) lub glicerynę albo mieszaninę tych związków, a także od kilku do kilkunastu substancji zapachowo-smakowych z atestami dopuszczalności do stosowania w kosmetykach i artykułach spożywczych.

Elektroniczne papierosy miały wspomagać walkę z uzależnieniem od palenia tytoniu, tymczasem według danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) liczba nastolatków przyznających się do palenia e-papierosów w ciągu ostatniego miesiąca tylko pomiędzy 2017 a 2018 rokiem wzrosła aż o 36 proc. (z 3,6 mln do 4,9 mln).

 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO):

 • Wskazuje Polskę jako państwo z największym na świecie odsetkiem osób nieletnich, które kiedykolwiek paliły elektroniczne papierosy wynoszącym: 62,1% (4,2mln!)
 • Informuje, że co roku z powodu chorób odtytoniowych umiera na świecie ok. 7 mln ludzi. W Polsce liczba ta wynosi ok. 70 tys.

Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

 

W 2019 r. głównym tematem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, w dalszym ciągu będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych.

Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości zarówno społeczeństwa, polityków jak i profesjonalistów medycznych na temat niezwykle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka. Konsekwencją tego zjawiska jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń. Narastająca oporność jest tym bardziej niebezpieczna, bowiem jednocześnie zmniejszyło się zainteresowanie firm farmaceutycznych poszukiwaniem nowych leków przeciwdrobnoustrojowych. W ostatnich dwudziestu latach wprowadzono jedynie dwa nowe antybiotyki i to o bardzo wąskich wskazaniach. Dlatego jedynym wyjściem na dzień bieżący jest racjonalna antybiotykoterapia i stosowanie antybiotyków jedynie tam, gdzie mogą one naprawdę przynieść korzyść.

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może przejawiać się w następujących działaniach:

 • Gdy antybiotyki przepisywane są na wyrost;
 • Gdy terapia antybiotykowa włączana jest zbyt późno u poważnie chorych pacjentów;
 • Gdy spektrum terapii antybiotykowej jest zbyt wąskie bądź zbyt szerokie;
 • Gdy dawka antybiotyku jest zbyt niska bądź zbyt wysoka w porównaniu z dawką właściwą dla danego pacjenta;
 • Gdy trwanie terapii antybiotykowej jest zbyt krótkie bądź zbyt długie;
 • Gdy terapia antybiotykowa nie zmienia się na celowaną wraz z dostępnością wyniku badania mikrobiologicznego.

 

Akcja prozdrowotna w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku

W dniu 06 listopada 2019r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w akcji prozdrowotnej pt.: „Dni profilaktyki” zorganizowanej w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku przy ul. Grunwaldzka 238. W wydarzeniu wzięli udział nauczyciele i uczniowie szkoły.

W ramach uczestnictwa w akcji pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przygotowali stanowisko, na którym prowadzono dystrybucję materiałów dotyczących szkodliwości palenia tytoniu i zażywania tzw. „dopalaczy”, grypy, HIV/AIDS, gruźlicy. Rozdawano ulotki na temat wirusa HCV, ze wskazaniem miejsc gdzie można poddać się bezpłatnym badaniom diagnostycznym.

Przy stanowisku wszyscy uczestnicy akcji mieli okazję skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz z alkogogli symulujących stan nietrzeźwości. Osoby palące tytoń mogły skorzystać z pomiaru poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc za pomocą smokerlyzera.


© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2259219

realizacja: Nabucco