Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

 

Z dniem 1 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154).

 

Powyższy akt wykonawczy do Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, skierowany jest do jednostek systemu oświaty określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Pełen tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12285304/12352564/dokument235032.pdf

Światowy Dzień Zdrowia 2018

 

 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku w dniu 7 kwietnia, w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – 7 kwietnia 1948 roku. W tym roku WHO świętuje 70 rocznicę działalności.

Celem Światowego Dnia Zdrowia jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. Każdego roku WHO wybiera jeden kluczowy problem dotyczący zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi, a którego skutki odczuwalne są w skali całego świata, zachęcając do wspólnego działania ludzi w różnym wieku i z różnych społeczności. Efektem podjętych działań ma być poprawa stanu zdrowia ludzi. Możliwe to jest poprzez stały i systematyczny postęp w zakresie edukacji społeczeństwa, profilaktyki, diagnozowania, leczenia chorób oraz promocji zdrowego stylu życia. Stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu to ideał, do którego powinni dążyć wszyscy ludzie.

 

W 2018r. hasło Światowego Dnia Zdrowia brzmi:

„Zdrowie dla wszystkich”.

To nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca już od 70 lat działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).

Przesłania Światowego Dnia Zdrowia 2018

 • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne polega na zapewnieniu, aby wszyscy ludzie mogli uzyskać wysokiej jakości usługi medyczne, gdzie i kiedy ich potrzebują, bez ponoszenia trudności finansowych.
 • Nikt nie powinien wybierać pomiędzy dobrym zdrowiem a innymi potrzebami życiowymi.
 • UHC jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi i narodów.
 • Niektóre kraje poczyniły wielkie postępy. Ich wyzwaniem jest utrzymanie zasięgu, aby sprostać oczekiwaniom ludzi.
 • Wszystkie kraje będą podchodzić do UHC na różne sposoby: nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Ale każdy kraj może zrobić coś, aby rozwinąć UHC.
 • Sprawienie, by usługi zdrowotne stały się naprawdę uniwersalne, wymaga przejścia od projektowania systemów opieki zdrowotnej wokół chorób i instytucji do usług zdrowotnych zaprojektowanych dla ludzi i wokół nich.
 • Każdy może wziąć udział w tworzeniu UHC, biorąc udział w dyskusji na temat UHC.

 

Informacje i materiały przygotowane przez Światową Organizacje Zdrowia są dostępne na stronie WHO http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/

 

Materiały dotyczące Światowego Dnia Zdrowia do pobrania poniżej:

pdf SDZ2018 (66 KB)

Akcja prozdrowotna pt.: „Dni Otwarte”

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku

 

W dniu 10 marca 2018r. pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w akcji pt. „Dni Otwarte” organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9 w Gdańsku.

W ramach akcji uczniowie szkół oraz ich rodzice i opiekunowie mogli skorzystać z darmowego badania ciśnienia tętniczego krwi, jak również za pomocą alkogogli zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest symulacja stanu nietrzeźwości. Osoby palące mogły skorzystać z badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera. Uczestnicy akcji zostali objęci poradnictwem dotyczącym zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, profilaktyki grypy i gruźlicy oraz prawidłowego stosowania antybiotyków. Prowadzono dystrybucję materiałów oświatowo-zdrowotnych w tematyce profilaktyki HIV i AIDS, środków zastępczych oraz szkodliwości palenia tytoniu.

 

poniedziałek, 12 marzec 2018 13:03 | Aktualności Oddziału Higieny Komunalnej

 

SOLARIA

W dniu 16.02.2018r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z  2017r. poz. 2111), która wprowadza m.in.:

 

 • całkowity zakaz udostępniania solarium małoletnim oraz obowiązek umieszczenia w miejscu udostępniania solarium informacji o powyższym zakazie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018r. poz. 275, tj.:

 

„ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA SOLARIUM OSOBOM, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA
(ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017R.
O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI KORZYSTANIA
Z SOLARIUM).

MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA:

KORZYSTANIE Z SOLARIUM ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY”

 

 • całkowity zakaz reklamy i promocji usług udostępniania solarium, w szczególności w: telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych; w prasie, na plakatach, ulotkach oraz w środkach usług informatycznych.

 

Nazwa zakładu – umieszczona na szyldzie,  lokalizacja, godziny otwarcia, zakres i cennik usług danego obiektu świadczącego usługi w zakresie udostępniania solarium są danymi informacyjnymi, służącymi klientowi oraz pozwalającymi podmiotowi na jawne i transparentne świadczenie usług. Powyższe dane mogą być udostępniane na stronach internetowych, jedynie w celach informacyjnych o prowadzonej działalności w danej lokalizacji.  

Dodatkowe informacje na temat udostępniania solarium, w szczególności umieszczone w pewnej odległości od solarium, np. informacja przed pasażem handlowym, stojak informacyjny lub plakat na sąsiednim budynku, stanowią reklamę i promocję usług, a zatem są zabronione.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZACHOROWAŃ NA ODRĘ!

Akcja prozdrowotna pt.: „Żyć lepiej” w Auchan Osowa Gdańsk

W dniu 23 lutego 2018r. pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wziął udział w akcji pt. „Żyć lepiej” organizowanej przez Hipermarket Auchan Osowa Gdańsk przy ul. Spacerowej 48 w Gdańsku.

W ramach akcji pracownicy Hipermarketu Auchan mogli skorzystać z darmowego badania ciśnienia tętniczego krwi, co cieszyło się największym zainteresowaniem, zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera oraz za pomocą alkogogli zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest symulacja stanu nietrzeźwości. Uczestnicy zostali objęci profilaktyką dotyczącą tematów takich jak: zdrowa żywność w ramach programu „Trzymaj Formę!”, profilaktyka HIV i AIDS, środki zastępcze oraz szkodliwość palenia tytoniu.

Wypoczynek zimowy 2018r. 

W 2018r. na terenie miasta Gdańska zorganizowano 82 turnusy wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, w tym:

 • 10 turnusów w formie zimowisk;
 • 72 turnusy w formie półkolonii.

Z powyższych form wypoczynku skorzystało ogółem 4455 dzieci i młodzieży.

Zimowiska zorganizowane były na terenie szkolnych schronisk młodzieżowych, szkół i obiektów hotelowych. Półkolonie organizowano w szkolnych świetlicach, salach gimnastycznych, pracowniach komputerowych, halach i klubach sportowych oraz w domu kultury na terenie miasta Gdańska.

W okresie ferii zimowych skontrolowano wszystkie zorganizowane turnusy. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży współpracowano z Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

W zakresie pobytu dzieci i młodzieży nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dożywianie uczestników prowadzono w 48 placówkach. W zakresie żywienia dzieci i młodzieży w 2 obiektach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. posiadania przeterminowanej żywności, niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczenia zaplecza magazynowego. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono na osobę odpowiedzialną grzywnę w drodze mandatu karnego.         
             Nie stwierdzono zatruć pokarmowych, zachorowań, wypadków ani urazów.  
Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku. 
            Podczas kontroli przeprowadzonych w placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy był dobrze zorganizowany, dzieciom i młodzieży  zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa  w zajęciach.    
            Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj.: zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki na terenie Trójmiasta.  

 

 

Szkolenie pt. „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”

W dniu 16 lutego 2018 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego pt.: „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy” oraz dla pracowników Stacji.

Do współpracy przy prowadzeniu spotkania zostali zaproszeni przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland oraz przedstawiciel Akademickiego Stowarzyszenia Onkologicznego, którzy omówili problem raka piersi i raka szyjki macicy. Podczas szkolenia przedstawiono dane statystyczne dotyczące zachorowalności, czynników ryzyka oraz objawów nowotworów piersi. Uczestnikom przybliżono sposoby leczenia, a także profilaktykę choroby. Dodatkowo omówiono szczegółowy sposób samobadania piersi, korzystając z fantomu, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno pracowników Stacji, jak i szkolnych koordynatorów.

Następna część szkolenia skierowana była bezpośrednio do koordynatorów programu edukacyjnego pt. „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”, którym zaproponowano indywidualne warsztaty w szkołach przez prelegentów. W trakcie spotkania uczestnikom udostępniono materiały edukacyjne oraz omówiono sprawozdawczość.

 

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288157

realizacja: Nabucco