VII edycja  Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia

w ramach programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia organizowanego w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2017/2018.

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez uczniów danej szkoły jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuję się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do 3 listopada 2017r.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego, a następnie wygenerowanie powyższego formularza zgłoszeniowego szkoły oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły wraz z dołączonymi zgodami rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział w Konkursie na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk. Szczegóły konkursu zawarte są  w regulaminie.

 

Regulamin Konkursu Trzymaj Formę 2017 2018

 

Szkolenie dla koordynatorów szkolnych II edycji programu edukacyjnego

„Dopalacze – nowe wyzwania”

 

W dniu 09 października 2017 roku w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej stopnia I i II im. Feliksa Nowowiejskiego przy ul.Gnilnej 3 w Gdańsku odbyło się szkolenie dla koordynatorów szkolnych II edycji programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, przedstawiciel Stowarzyszenia MONAR Poradnia Profilaktyki Terapii i Leczenia Uzależnień w Gdańsku oraz przedstawiciel Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Prelegenci przedstawili uczestnikom szkolenia specyfikę środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, omówili negatywny wpływ dopalaczy na zdrowie i życie ludzi oraz wyjaśnili terapię dotyczącą uzależnień. Dodatkowo przedstawiono założenia programu, sposoby i terminy jego realizacji oraz przekazano koordynatorom materiały edukacyjne.

W szkoleniu wzięło udział 39 osób - szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”.

Wszystkie zainteresowane szkoły przystąpieniem do realizacji programu „Dopalacze – nowe wyzwania” zapraszamy do kontaktu z pracownikami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Gdańsku pod numerem telefonu (58) 320–08–51.

Uwaga! W programie mogą uczestniczyć wyłącznie szkoły z terenu Miasta Gdańska.

 

Dni Zdrowia w Państwowych Szkołach Budownictwa

W dniu 10 października 2017r. pracownica Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięła udział w obchodach Dni Zdrowia organizowanych w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 238.

Przy stanowisku Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Gdańsk uczniowie mogli zbadać poziom ciśnienia tętniczego krwi, a także skorzystać z alkogogli – okularów symulujących stan nietrzeźwości. Uczestnicy akcji mogli uzyskać indywidualne porady dotyczące m.in. rzucania palenia oraz chorób zakaźnych. W ramach akcji przeprowadzona została dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych.

Festyn pt. „Dzień Papieski” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku

 

W dniu 8 października 2017 r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w Festynie pt. „Dzień Papieski” zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku, ul. Meissnera 9.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali punkt informacyjny, w którym prowadzili dystrybucję materiałów oświatowo – zdrowotnych z zakresu tematyki: grypy, gruźlicy, kleszczy, wszawicy, dopalaczy. Udzielali porad dotyczących palenia tytoniu, profilaktyki wynikających z zażywania środków psychoaktywnych. Dodatkowo rodzice zostali poinformowani o programach profilaktycznych prowadzonych przez OZiPZ PSSE w Gdańsku.  

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników festynu cieszył się pomiar ciśnienia tętniczego krwi i alkogogle – okulary symulujące stan nietrzeźwości.

 

SEZON NA GRZYBY – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku ostrzega!

 

W polskich lasach spotkać można zarówno grzyby jadalne, jak i niejadalne oraz trujące. Szczególnie trzecia grupa jest niebezpieczna dla organizmu, gdyż spożycie trującego grzyba może spowodować śmiertelne zatrucie pokarmowe. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, aby zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy i co do których jesteśmy pewni, że są jadalne.

Najbezpieczniej jest zbierać grzyby z rurkami. Są to grzyby, których spód kapelusza pokryty jest warstwą rurek ułożonych obok siebie w taki sposób, że przypominają gąbkę. Wśród nich nie znajdziemy grzybów trujących ze skutkiem śmiertelnym – są to zazwyczaj grzyby jadalne, lub niejadalne (z powodu np. ciężkostrawności, nieprzyjemnego zapachu lub smaku – przykładem może być goryczak żółciowy).

Chcąc zbierać grzyby z blaszkami, musimy pamiętać o ostrożności i mieć dużą wiedzę, ponieważ w tej grupie oprócz grzybów jadalnych znajdziemy także trujące. Grzyby śmiertelnie trujące zazwyczaj mają blaszki w kolorze białym niezależnie od czasu wegetacji. Wśród nich znajdziemy muchomory (także szczególnie niebezpieczny – muchomor sromotnikowy).

Młode, niewyrośnięte grzyby nie mają jeszcze wykształconych tak charakterystycznych cech! Muchomor sromotnikowy często mylony jest z jadalnymi grzybami, takimi jak: gołąbek zielonawy (tzw. surojadka), gąska zielonka, czubajka kania. Istnieje także odmiana muchomora sromotnikowego o białym kapeluszu (muchomor jadowity i wiosenny), które bywają mylone z młodymi pieczarkami.

 

Szkolenie nt. dopalaczy dla funkcjonariuszy

Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

 

W dniu 12.09.2017 r. Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 27 szkolenie nt. nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy. Szkolenie było skierowane  dla Funkcjonariuszy Policji realizujących zagadnienia profilaktyki społecznej w gdańskich komisariatach policji.

Szkolenie podzielone zostało na IV Moduły:

  1. Moduł I – Sytuacja prawna dopalaczy w Polsce - Alina Hamerska – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Omawiane zagadnienia dotyczyły przepisów prawnych dotyczący  dopalaczy, odpowiedzialności prawnej za czyny związane z dopalaczami oraz roli organów państwa w realizacji zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.

  1. Moduł II - Specyfika środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków - Anna Kogut – Oddział Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

Omawiane zagadnienia dotyczyły genezy dopalaczy na polskim rynku, terminologii, sposobów przyjmowania, charakterystyki grup substancji obecnych w środkach zastępczych.

  1. Moduł III - Negatywny wpływ „dopalaczy” na zdrowie i życie ludzi - Anna Rejkowska, Andrzej Skorupski – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Omawiane zagadnienia dotyczyły toksyczności środków psychoaktywnych, ich wpływu na organizm człowieka oraz objawów wskazujących na przyjęcie dopalaczy.

  1. Moduł IV – Rozpoznanie stanów zagrażających życiu oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej – Jerzy Hyrycz – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

Omawiane zagadnienia dotyczyły kontroli czynności życiowych oraz udzielenie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

W szkoleniu udział wzięło 48 osób, głównie funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

 

 

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018

 

Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy pionu Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży dokonali oceny przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2017/2018 pod względem wykonanych remontów, prac konserwatorskich i porządkowych.Ogółem zebrano informacje z 74 szkół (66% szkół znajdujących się w ewidencji organów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku do 31 sierpnia 2017 r.).

Kontrolą objęto 61 placówek nauczania:

- 37 szkół podstawowych,

- 3 gimnazja,

- 21 zespołów szkół.

Ponadto, na podstawie informacji przesłanych przez dyrektorów szkół ocenie poddano
13 placówki:

- 7 szkół podstawowych,

- 5 gimnazjów,

- 1 zespół szkół.

 

Z informacji uzyskanych podczas kontroli oraz na podstawie korespondencji z dyrektorami szkół wynika, że w br. najczęściej prowadzono remonty sal dydaktycznych, polegające na renowacji bądź wymianie podłóg, uzupełnianiu ubytków tynku i odnowieniu powłok malarskich. Remontami objęto również pomieszczenia sanitarne, bloki sportowe oraz bloki żywienia. W wielu szkołach przeprowadzono prace remontowe dotyczące malowania korytarzy, klatek schodowych, szatni, pomieszczeń administracyjnych, socjalnych i gospodarczych, biblioteki i czytelni, elewacji szkoły, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Część szkół, która uległa przekształceniu należało przystosować do przyjęcia dzieci klas I-III, co wiązało się z adaptacją pomieszczeń na potrzeby dzieci młodszych, np. dostosowaniem armatury sanitarnej.  W niektórych placówkach wybudowano lub zmodernizowano boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne oraz zmodernizowano szkolne place zabaw. W 30% spośród skontrolowanych placówek, Dyrektorzy zakupili wyposażenie do sal dydaktycznych (ławki, krzesła, tablice multimedialne, krzesła obrotowe  z regulowaną wysokością), do szatni uczniów (szafki z półkami na obuwie), szafki na podręczniki na uczniów, dywany. We wszystkich szkołach prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe polegające m.in. na naprawie lub wymianie armatury sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprzętu szkolnego.

Na podstawie kontroli oraz z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że prace remontowe i konserwatorsko-porządkowe w większości placówek zakończone zostały do 31 sierpnia 2017r. i szkoły są odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018. Spośród 74 placówek, z uwagi na przedłużające się prace remontowe w 7 szkołach brak pełnego przygotowania  do nowego roku szkolnego.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, prace które mają być kontynuowane podczas roku szkolnego będą, według oświadczeń dyrektorów szkół, prowadzone z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów uczęszczających na zajęcia (miejsca prowadzenia prac zostały wydzielone, wyłączone z użytkowania, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem uczniów).

Wypoczynek letni 2017r.

W 2017 roku na terenie Gdańska zorganizowano 150 turnusów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym:

  • 46 turnusów w formie kolonii; 
  • 104 turnusy w formie półkolonii.

Z wypoczynku letniego skorzystało ogółem 6750 dzieci i młodzieży. W koloniach uczestniczyło 1560 dzieci i młodzieży, natomiast w półkoloniach 5190 dzieci i młodzieży.

Kolonie zorganizowane były w granicach administracyjnych m. Gdańska  w ośrodkach wczasowych i hotelowych, internatach, bursach, szkolnych schroniskach młodzieżowych, ośrodkach sportowych.

Półkolonie organizowano w: szkołach, domach kultury, klubach osiedlowych, halach sportowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej. Podczas trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży odwołano 7 turnusów półkolonii oraz 2 turnusy kolonii.

Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje, tj.: warsztaty artystyczne, zajęcia językowe, taneczne, plastyczne, komputerowe, sportowe, wycieczki na terenie Trójmiasta.

Przeprowadzono ogółem 150 kontroli - każdy turnus został skontrolowany jeden raz. Na wszystkich turnusach zapewniono uczestnikom wypoczynku opiekę medyczną i ratownika (w przypadku korzystania z kąpieliska).  Z wyżywienia skorzystało 1560 uczestników kolonii oraz 3567 uczestników półkolonii. Większość organizatorów zapewniło dzieciom i młodzieży stały dostęp do wody i napojów.

Wypoczynek letni został w większości prawidłowo przygotowany. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków pobytu. W zakresie żywienia dzieci i młodzieży na jednym turnusie wypoczynku stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-higieniczne dotyczące przestrzegania dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych i zasad systemu HACCP. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono na osobę odpowiedzialną grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży.

W placówkach przedstawiciele Inspektora Sanitarnego oprócz czynności kontrolnych prowadzili działania edukacyjne, m. in:

- instruktaż udzielania I pomocy przedmedycznej, bezpiecznego wypoczynku, profilaktyki chorób zakaźnych (m. in. grypy, gruźlicy, zakażeń meningokokowych), szkodliwości promieniowania UV oraz  szkodliwości palenia tytoniu. Ponadto  przekazywali organizatorom materiały edukacyjne dotyczące meningokoków, Kleszczowego Zapalenia Mózgu (KZM), dopalaczy, szkodliwości palenia tytoniu, wszawicy, grypy, objawów sepsy, ukąszeń przez żmiję, udzielania I pomocy, zatruć pokarmowych, szkodliwości promieniowania UVA/UVB, bezpiecznego zachowania podczas kąpieli i burzy, boreliozy, patentu na bezpieczne wakacje.

 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – 9 września 2017

 

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża w 2000 roku zainicjował obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który w tym roku przypada na 9 września (druga sobota miesiąca). Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród obywateli. Pierwsza pomoc jest niezbędna w naszym codziennym życiu, zarówno dla ratowania życia jak i zdrowia w sytuacjach nagłych.

Z okazji tego święta pragniemy złożyć podziękowania dla wszystkich ratowników, instruktorów pierwszej pomocy i wolontariuszy za propagowanie idei pierwszej pomocy oraz za codzienną gotowość do podjęcia działań ratujących zdrowie i życie ludzkie.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich do systematycznego ćwiczenia i przypominania sobie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Nigdy nie wiadomo, kiedy te umiejętności przydadzą się właśnie Tobie!

 

 

 

Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE Gdańsk podczas instruktażu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2118185

realizacja: Nabucco