1.    Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.).


2.    Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 151).


3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. z 2012r. poz. 40).


4.    Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).


5.    Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 957 z późn. zm.).


6.    Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 783 z późn. zm.).


7.    Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 882 z późn. zm.).


8.    Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1463 z późn. zm.).


9.    Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz.U. z 1993r. Nr 17, poz. 78 z pózn. zm.).


10.    Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 160 z późn. zm.).


11.    Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1184 z późn. zm.).


12.    Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.).


13.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r. poz. 977 z późn. zm.).


14.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015r. poz. 1249 z późn. zm.).


15.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach   (Dz.U. z 2013r. poz. 532 z późn. zm.).


16.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017r. poz. 1658).


17.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009r. Nr 139, poz. 1133).


18.    Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz.Urz.MZ. z 2014r. poz.84 z późn. zm.).


19.    Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450).


20.    Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.).


21.    Ustawa o samorządzie województwa z dnia 05 czerwca 1998r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2096 z późn. zm.).


22.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U. z 2011r. Nr 44, poz. 227).


23.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. z 2007r. Nr 60, poz.408).


24.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2032 z późn. zm.).


26.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2016 r. w sprawie metody zapobiegania odrze (Dz.U. z 2016r. poz. 1418).


26.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (Dz. U. z 2007r. Nr 203, poz. 1466).

 


  • Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
  • wtorek, 03 grudzień 2013 20:26
  • wtorek, 10 kwiecień 2018 13:35
  • 3484

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2050788

realizacja: Nabucco