Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia z września 2007 roku Główny Inspektor Sanitarny przejął koordynację Krajowego "Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce".  Ósma edycja programu realizowana jest w oparciu o zadania na lata 2014 - 2018. Program określa kierunki działania, priorytetowe cele i zadania w dziedzinie zwalczania zagrożeń ze strony chorób odtytoniowych. Zostały one sformułowane na podstawie analizy obecnego stanu zdrowia ludności uwarunkowanego paleniem tytoniu oraz możliwości ich finansowania przez państwo.

CEL GŁÓWNY:

Ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy (w odniesieniu do czynnego i biernego palenia tytoniu) w społeczeństwie polskim.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Zapobieganie zwiększaniu się liczby osób rozpoczynających palenie.
 2. Zapobieganie wzrostowi narażenia na dym tytoniowy w miejscach użyteczności publicznej.
 3. Tworzenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających realizację skutecznej polityki

ograniczania używania tytoniu w Polsce.

 1. Zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Zmiana postaw wobec palenia tytoniu, zmierzająca w kierunku marginalizacji tego zjawiska w społeczeństwie.
 3. Zwiększenie liczby osób rzucających palenie.

Realizacja programu polega przede wszystkim na:

 • Stworzeniu koalicji z udziałem lokalnych polityków, działaczy samorządowych, nauczycieli, duszpasterzy, katechetów, przedstawicieli mediów regionalnych i lokalnych, itp. na rzecz propagowania środowiska wolnego od dymu tytoniowego;
 • Organizowaniu konferencji (w tym prasowych), narad, szkoleń;
 • Monitoringu i ewaluacji podejmowanych działań.
 • Nadzorze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad wyrobami tytoniowymi oraz prowadzenie badań monitoringowych i urzędowej kontroli zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia w wyrobach tytoniowych wprowadzanych do obrotu handlowego na terytorium RP.
 • Prowadzenie dystrybucji materiałów oświatowo - zdrowotnych.

W miesiącach letnich na koloniach i obozach przekazywane są materiały oświatowo - zdrowotne dotyczące tematyki antytytoniowej.

Przez cały rok prowadzony jest monitoring przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w podległych placówkach.

Każdego roku Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku organizuje liczne akcje i festyny prozdrowotne, w trakcie których realizowany jest "Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce" (m.in. Światowy dzień zdrowia, Światowy dzień bez tytoniu). W trakcie każdej akcji prozdrowotnej prowadzone są rozmowy indywidualne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu, możliwości i sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu oraz prowadzona jest dystrybucja materiałów oświatowo - zdrowotnych.

W placówkach oświatowych na terenie Gdańska realizowane są programy profilaktyczne tematycznie nawiązujące do profilaktyki antytytoniowej, przede wszystkim „Bieg po zdrowie”, „Czyste powietrze wokół nas”, jak również „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz „Trzymaj Formę!”.

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami-men-i-gis-ostrzegaja/