Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku rozpoczyna realizację nowego programu edukacji antytytoniowej ph. "Znajdź właściwe rozwiązanie" kierowanego do uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej oraz uczniów szkół gimnazjalnych oraz do ich rodziców. Realizacja programu rozpocznie się w roku szkolnym 2010/2011. Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży. Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów.

W roku szkolnym 2009/2010 pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku przedstawiają dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gdańska założenia programu, metodykę realizacji oraz pomoce programowe. Dyrektorzy szkół otrzymują do wypełnienia formularze zgłoszeniowe do programu, które wypełnione należy przesłać faxem do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku, jako zgłoszenie udziału placówki w programie edukacyjnym. W formularzu należy wpisać m.in. liczbę dzieci, które dyrektor szkoły planuje objąć programem w roku szkolnym 2010/2011 oraz nazwisko osoby wyznaczonej na szkolnego koordynatora programu.

(formularze zgłoszeniowe w formacie pdf znajdują się poniżej - zainteresowanych programem dyrektorów szkół zapraszamy do realizacji i wypełnienia formularza, który prosimy przesłać faxem pod nr 301-85-45)

Każdy szkolny koordynator programu otrzyma m.in. podręcznik dla realizatora programu, w którym zawarte są wszystkie informacje o programie, treści merytoryczne dotyczące wpływu palenia tytoniu na zdrowie, szczegółowe scenariusze zajęć (przewidziano 5 zajęć w ramach programu - jedne dwugodzinne i 4 jednogodzinne) oraz załączniki do wykorzystania w trakcie poszczególnych zajęć. W podręczniku znajduje się także list kierowany do rodziców. Scenariusze zajęć zawierają cel i czas zajęć oraz ich ramowy plan, szczegółowy opis każdego punktu z planu zajęć wraz z przykładami ćwiczeń, wypowiedzi oraz pytań i możliwych odpowiedzi, a także załączniki, które są przeznaczone do wykorzystania na danych zajęciach. Koordynatorzy otrzymają również różnego rodzaju ulotki edukacyjne kierowane do rodziców.

Zajęcia dotyczą nie tylko szkodliwości palenia tytoniu, ale również dają przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach. Poruszone są tematy dotyczące asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia. Przewidziane są zajęcia w grupach, warsztatowe i wiele innych. Proponowane treści można wykorzystać w trakcie lekcji biologii, godzin wychowawczych oraz innych według uznania osób prowadzących.


I. CELE PROGRAMU

 1. Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej

 2. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego

 3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich

 4. Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu

 5. Integracja grupy

 6. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych i stresujących sytuacjach

 7. Umocnienie poczucia własnej wartości wśród uczniów

 8. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w kontaktach interpersonalnych

II. ADRESACI PROGRAMU

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych

III. REALIZATORZY PROGRAMU

Nauczyciele, wychowawcy
Inni przedstawiciele środowiska szkolnego, np. pielęgniarki szkolne, pedagodzy
Inne osoby zaproszone do realizacji programu

IV. CZAS TRWANIA PROGRAMU

Lata 2010 - 2013
Edycja pilotażowa: rok szkolny 2010/2011

V. ORGANIZATORZY PROGRAMU

Państwowa Inspekcja Sanitarna

VI. KOORDYNATORZY PROGRAMU

Poziom krajowy - Główny Inspektorat Sanitarny
Poziom wojewódzki - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku
Poziom lokalny - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku
Poziom szkolny - wytypowani prze dyrektorów szkół koordynatorzy szkolni programu

VII. PARTNERZY PROGRAMU

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu
Organizacje i instytucje pozyskane do współpracy na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym

VIII. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU

Rok szkolny 2009/2010

 • Przedstawienie dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjalnych oferty programowej i zaproszenie do udziału w programie, przekazanie formularza zgłoszeniowego do programu
  Wykonawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

 • Wyznaczenie szkolnego koordynatora programu i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku
  Wykonawcy: dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych

Rok szkolny 2010/2011

 • Przeszkolenie i przygotowanie szkolnych koordynatorów programu:
  Wykonawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

 • Dystrybucja materiałów programowych do szkół realizujących program
  Wykonawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

 • Poinformowanie pracowników szkół o sposobie realizacji programu w placówce
  Wykonawcy: szkolny koordynator programu

 • Poinformowanie rodziców dzieci o sposobie przeprowadzenia programu w szkołach i współdziałanie z rodzicami:

  • spotkanie z rodzicami
  • list do rodziców
  • inne formy wg możliwości

  Wykonawcy: dyrektorzy szkół i wychowawcy, szkolny koordynator programu

 • Poinformowanie uczniów o sposobie realizacji programu w szkole oraz przeszkolenie i przygotowanie liderów młodzieżowych do współrealizacji programu.
  Wykonawcy: dyrektorzy szkół i nauczyciele

 • Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami wg zaproponowanych scenariuszy zajęć:

  • Zajęcia 1. Poznajmy się bliżej
  • Zajęcia 2. Laboratorium ciała
  • Zajęcia 3. Naucz się mówić "nie"
  • Zajęcia 4. Znajdź właściwe rozwiązanie
  • Zajęcia 5. Uwierz w siebie

  Wykonawcy: szkolni koordynatorzy programu; inni przedstawiciele środowiska szkolnego; specjaliści zaproszeni z zewnątrz;

 • Realizacja zajęć z rodzicami i opiekunami uczniów według autorskich projektów w szkołach
  Wykonawcy: szkolni koordynatorzy programu; inni przedstawiciele środowiska szkolnego; specjaliści zaproszeni z zewnątrz;

IX. NADZOROWANIE I MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU

Wykonawcy: Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

X. PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI EDYCJI PILOTAŻOWEJ PROGRAMU

Dokonanie podsumowania i oceny z uwzględnieniem następujących wskaźników:

 • liczby szkół, które wprowadziły program

 • liczby uczniów, którzy uczestniczyli w programie

 • liczby szkół, które powiadomiły rodziców o realizacji programu

 • liczby rodziców, którzy uczestniczyli w programie

 • liczby realizatorów programu w szkołach (z podaniem stanowiska/zawodu realizatora, np.: dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele zajęć przedmiotowych, lekarze, pielęgniarki, psychologowie)

 • liczby przeszkolonych osób:

  • na poziomie wojewódzkim

  • na poziomie powiatowym

 • wydanie dodatkowych materiałów oświatowo-zdrowotnych i pomocy dydaktycznych integralnie związanych z programem

 • zaobserwowanych efektów w zmianie postaw i zachowań uczniów i ich rodziców

 • pozyskanie lokalnych partnerów, sojuszników, darczyńców na rzecz realizacji działań programowych (rodzaj udzielonego wsparcia)

 • liczba i rodzaj informacji na temat realizacji programu w środkach masowego przekazu

Wykonawcy: Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku, szkolny koordynator programu

XI. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU

Wykonawcy: Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku, szkolny koordynator programu

 

"Znajdź właściwe rozwiązanie" - formularz dla szkół podstawowych

"Znajdź właściwe rozwiązanie" - formularz dla szkół gimnazjalnych

pdf Podręcznik programu (1.05 MB)