środa, 25 marzec 2020 08:50 | Aktualności Oddziału Higieny Komunalnej

 

W stosunku do osób zmarłych na choroby objęte obowiązkiem hospitalizacji, w tym w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 stosuje się w szczególności przepisy:

 

 • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019r. poz. 1473 ze zm.),

 

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1783),

 

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866),

 

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz. 295,
  z późn. zm.),

 

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz.U. z 2012r. poz. 420),

 

 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.),

 

 • Ustawy z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018r.
  2231),

 

 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650
  z późn. zm.),

 

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716
  z późn. zm.),

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych
  (Dz.U. Nr 17, poz. 123).

 

 

Respektując obowiązujące przepisy, należy zachować następujące środki ostrożności podczas postępowania ze zwłokami, tj.:

 

 • dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynnościami związanymi z obmyciem, ubraniem i ułożeniem zwłok w trumnie,

 

 • do obmywania zwłok używa się płynu dezynfekcyjnego,

 

 • na dnie trumny umieszcza się warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm,

 

 • niezwłocznie po złożeniu zwłok w trumnie, trumnę zamyka się szczelnie i obmywa z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym,

 

 • pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała oraz wszystkie przedmioty, z którymi była w styczności, jak też środek transportu, którym zwłoki były przewożone, poddaje się odkażaniu,

 

 • po każdorazowym przewiezieniu zwłok albo szczątków ludzkich przeprowadza się dezynfekcję środka transportu w części przeznaczonej na ich umieszczenie,

 

 • do dezynfekcji stosuje się preparaty o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym,

 

 • zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich w miejscach przypadkowych i prowizorycznie zorganizowanych myjniach.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo personelu zakładów pogrzebowych ważna jest świadomość, że postępowanie ze zwłokami, czy też samo przebywanie ze zwłokami, używanie preparatów biobójczych, substancji chemicznych i ich mieszanin wiąże się niejednokrotnie, z narażeniem na czynniki biologiczne (często potencjalnie zakaźne), chemiczne m.in. o działaniu rakotwórczym (np. formaldehyd), jak i fizyczne.

 

Wobec powyższego, osoby zajmujące się przygotowaniem zwłok do pochowania, powinny posiadać wiedzę z zakresu:

 

 • zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka związanych z wykonaniem zadań zawodowych oraz z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

 

 • zasad BHP na stanowisku pracy, w tym stosowanie podczas wykonywania czynności środków ochrony indywidualnej (fartuch i rękawiczki jednorazowego użytku, które po zakończeniu czynności przygotowawczych stanowią odpad, który usuwa się w jednorazowych zawiązanych workach do zamkniętych pojemników na odpady), postępowanie z niebezpiecznymi substancjami, mieszaninami chemicznymi, w tym umiejętności właściwej interpretacji kart charakterystyki oraz odczytywania oznakowania i klasyfikacji niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych;

 

 • procedur postępowania ze środkami dezynfekcyjnymi (dezynfekcja rąk, sprzętu, pomieszczeń);

 

 • procedur postępowania z odpadami;

 

 • znajomości obowiązujących przepisów prawa (m.in. w zakresie postępowania ze zwłokami i odpadami w tym zakaźnymi).

Niezależnie od powyższego należy na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2367044

realizacja: Nabucco