Wypoczynek zimowy 2017r.

W 2017r. na terenie miasta Gdańska zorganizowano 80 turnusów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, w tym:

 • 9 turnusów w formie zimowisk;
 • 71 turnusów w formie półkolonii i wczasów w mieście.

 

        Z powyższych form wypoczynku skorzystało ogółem 3927 dzieci i młodzieży.

     Zimowiska zorganizowane były na terenie szkolnych schronisk młodzieżowych, internatów i obiektów hotelowych. Półkolonie i wczasy w mieście organizowano w szkolnych świetlicach, bibliotekach, salach gimnastycznych, pracowniach komputerowych, halach sportowych i klubach sportowych oraz w domu kultury na terenie miasta Gdańska.

       W okresie ferii zimowych skontrolowano wszystkie zorganizowane turnusy.

    W zakresie pobytu i żywienia dzieci nie stwierdzono nieprawidłowości. Dożywianie uczestników prowadzono w 46 placówkach. Nie stwierdzono zatruć pokarmowych, zachorowań, wypadków ani urazów.  Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku.

      Podczas kontroli przeprowadzonych w  placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy  był dobrze zorganizowany, dzieciom i młodzieży  zapewniono bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa  w zajęciach.

      Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj.: zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki na terenie Trójmiasta.  

 

17 LISTOPAD

Światowy Dzień Rzucania Palenia

 

            Każdego roku trzeci czwartek listopada jest obchodzony jako Światowy Dzień Rzucania Palenia. Dzień ten ma już ponad 30-letnią tradycję. Jest to jedna z wielu inicjatyw mających na celu ograniczenia palenia przez społeczeństwo. Do podobnych akcji należą obchodzony w maju Dzień Bez Papierosa czy też brytyjski Dzień Bez Palenia, który obchodzi się 11 marca.

            O tym, że palenie tytoniu jest szkodliwe, wie już praktycznie każdy. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 różnych związków chemicznych, wiele z nich ma udowodnione działanie rakotwórcze. Kampanie informacyjne i edukacja prowadzone są na szeroką skalę, nawet producenci papierosów mają obowiązek umieszczać stosowne ostrzeżenia na opakowaniach. Tym bardziej ciężko jest zrozumieć, dlaczego mimo to palaczy jest wciąż tak wielu. Wprowadzane są zakazy palenia w miejscach publicznych, ceny papierosów rosną, ale nie ma to wielkiego wpływu na liczbę palaczy. Tymczasem papieros nadal zbiera śmiertelne żniwo – co roku ponad 50 tyś. Polaków umiera z powodu chorób wywołanych paleniem tytoniu. Rak płuca, choroba występująca głównie u palaczy, jest obecnie główną przyczyną zgonów nowotworowych u kobiet, wyprzedzając pod tym względem nowotwór piersi. Ludzie są świadomi ryzyka, które niesie zapalenie papierosa, ale z racji późnego pojawiania się skutków, zawsze myślą, że ich problem nie będzie dotyczył.

             Pomoc w rzuceniu palenia można uzyskać m.in. dzwoniąc na numer działającej przy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym (22)  211 - 80 -15,  która  jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19. 

 

 

           

           

 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku uprzejmie informuje o przedłużeniu realizacji konkursu „Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!”, który cieszy się wysokim zainteresowaniem opinii publicznej, szczególnie młodzieży, zdrowym stylem życia.

     Przygotowaną pracę w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku cyfrowym (płyta CD, DVD, pamięć flash), należy przesłać do siedziby Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie do 31 października 2016r., z dopiskiem na kopercie „Konkurs Oddal to”.

Do wygrania nagrody o łącznej wartości 30 000 zł!

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gis.gov.pl oraz www.pth.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

„Dopalacze - nowe wyzwania”

 

    Wychodząc na przeciw problemom społecznym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, zgłosiła w 2015r. do „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 - 2018” propozycję  nowego autorskiego programu  edukacyjnego pt. ”Dopalacze - nowe wyzwania”, ukierunkowanego na bieżące potrzeby młodzieży szkolnej i kadry pedagogicznej.

      Głównym celem programu jest edukacja młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej oraz rodziców na temat dopalaczy, przy wykorzystanie różnych form i metod edukacyjnych.

    Planowane jest objęcie programem minimum 50% szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

       Program realizowany będzie dzięki środkom finansowym uzyskanym z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w ramach „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 - 2018”.

 

 

 

 

 Ramowe założenia realizacji programu edukacyjnego

 „Dopalacze - nowe wyzwania”

w latach 2016 - 2018

 

I. Cele programu:

 • Zmniejszenie liczby zgonów wśród młodych ludzi z powodu używania dopalaczy.
 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy młodzieży na temat dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych i ich szkodliwego wpływu na zdrowie.
 • Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z używania przez młodzież dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.
 • Profilaktyka uzależnień.
 • Kształtowanie postaw asertywnych wobec wpływu grupy rówieśniczej na młodych ludzi.
 • Rozwijanie sposobów radzenia sobie ze stresem przez młodzież.
 • Kształtowanie właściwych postaw i nawyków prozdrowotnych wśród młodzieży szkolnej.
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

II. Adresaci programu:

 • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ich rodzice i opiekunowie, kadra pedagogiczna szkół.

 

III. Uczestnicy programu:

 • Dyrekcje szkół, kadra pedagogiczna szkół, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki szkolne.
 • Władze lokalne (Urząd Miasta Gdańska). 

 

IV. Czas trwania programu:

 • I edycja  - rok 2016.
 • II edycja - rok 2017.
 • III edycja - rok 2018.

 

V. Organizatorzy programu:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

 

VI. Koordynatorzy programu:

 • Poziom powiatowy - Koordynator Powiatowy z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
 • Poziom szkolny - Szkolni Koordynatorzy Programu ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wyznaczeni przez dyrektorów szkół (nauczyciele, psychologowie, pedagodzy).

 

VII. Realizatorzy programu:

 • Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
 • Koordynatorzy szkolni i realizatorzy programu w szkole: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki szkolne, inne osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły.

 

VIII. Partnerzy programu:

 • Urząd Miasta Gdańska - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
 • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.
 • MONAR.
 • Kuratorium Oświaty.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku.

 

IX. Materiały i pomoce programowe:

 • Ulotki i plakaty na temat dopalaczy.
 • Materiały edukacyjne w formie multimedialnej /płytka DVD/ - prezentacje ze szkolenia, inne materiały edukacyjne.
 • Regulamin konkursu plastycznego oraz konkursu na najlepszego szkolnego koordynatora programu.
 • Ankiety dla uczniów oraz ankiety podsumowujące realizację programu dla koordynatorów szkolnych.

 

 X. Przebieg realizacji programu:

 • Przedstawienie oferty programowej dyrektorom szkół oraz uzyskanie ich zgody na realizację programu (formularze zgłoszeniowe), wyznaczenie przez Dyrektorów szkół szkolnych koordynatorów.
 • Opracowanie wykazu szkół uczestniczących w programie.
 • Przeszkolenie szkolnych koordynatorów programu przez specjalistów Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
 • Dystrybucja materiałów edukacyjnych dla placówek realizujących program.
 • Ustalenie przez koordynatorów szkolnych planu realizacji programu w szkole, omówienie realizacji programu z Dyrekcją, realizatorami programu w szkole - nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog (koordynator nie musi być jednocześnie  realizatorem), przedstawienie informacji  uzyskanych na szkoleniu, przedstawienie  programu rodzicom.
 • Ustalenie liczby godzin, które zostaną przeznaczone na realizację programu w szkole, liczby klas objętych programem oraz metod oraz form realizacji.
 • Nadzór nad realizacją programu w szkołach, poradnictwo, ocena realizacji programu w szkołach.
 • Ankiety dla uczniów podsumowujące realizację programu oraz ankiety podsumowujące realizację programu dla koordynatorów szkolnych.
 • Konkurs plastyczny dla uczniów oraz konkurs na najlepszego szkolnego koordynatora programu.
 • Ocena realizacji programu w szkołach (wizytacje, ankiety dla uczniów oraz ankiety podsumowujące realizację programu dla koordynatorów szkolnych).
 • Opracowanie sprawozdania i ewaluacji z realizacji programu przez powiatowego koordynatora programu z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
 • Przesłanie sprawozdania z realizacji programu do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdańska przez powiatowego koordynatora programu z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE LABORATORIUM BAKTERIOLOGII
W DNIACH:
31.10.2016r. (PONIEDZIAŁEK),
10.11.2016R. (CZWARTEK)
NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁO PRÓBEK KAŁU DO BADAŃ
DLA CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH.
ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

 

 

JEGO WASZMOŚĆ GRZYB !

 

 

    Borowik, maślak, kurka, rydz, prawdziwek - któż z nas, chociaż raz nie był na grzybach. Jeżeli chodzi o ilość grzybów w naszym kraju, to literatura źródłowa nie jest do  końca spójna – jedni mówią o 5 tyś. gatunkach grzybów, inni  o 10 tyś. Jedno jest pewne, że z ponad 80 grzybów jadalnych, wykorzystujemy w kuchni ich tylko około 20.

    Do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych  oraz środków spożywczych z udziałem grzybów dopuszczonych jest 44 gatunków grzybów, a wśród nich najbardziej popularne i cenione to borowik szlachetny, podgrzybki, maślaki, koźlarze, rydze, pieprznik jadalny czyli popularna kurka, gąska zielonka. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.(Dz.U. 2011 nr 115 poz. 672)

    Grzyby kochamy na pewno za walory smakowo - zapachowe, każdy grzyb smakuje inaczej. Smak grzybów uzależniony jest od podłoża i warunków na którym wyrósł. Grzyby posiadają wysoką zdolność do kumulowania w owocnikach metali ciężkich i z tego powodu  mogą pełnić rolę wskaźników zanieczyszczenia środowiska. Dlatego unikajmy grzybów rosnących przy ruchliwych drogach.

     Wartość energetyczna grzybów  wynosi  od 50 do około 80 kcal na 100g,  czyli jest  niska, ponieważ charakteryzują się one wysoką zawartością wody tj. ok 90%. Grzyby posiadają  znaczne ilości witamin z grupy B. Niektóre gatunki tj. borowik szlachetny, koźlarz  babka czy mleczaj rydz  posiadają również niewielkie ilości witaminy C.

   Patrząc na grzyby z punktu widzenia składników mineralnych, to ich ilość jest różna w zależności od gatunku grzyba, części owocnika i poziomu danego pierwiastka w glebie. Grzyby zawierają duże  ilości potasu i fosforu, wapń, magnez i sód. Zawierają również śladowe ilości żelaza, cynku, fluoru, manganu, kobaltu. Najwięcej wartości odżywczych grzyby tracą podczas gotowania, najmniej podczas zamrażania. Grzyby powinny być spożyte w jak najkrótszym możliwym czasie od ich zerwania, ponieważ wtedy jest najwyższa ich wartość odżywcza.

    Grzyby są ciężkostrawne. Tę cechę grzyby „zawdzięczają” ścianie komórkowej zbudowanej z chityny tj. polisacharydu zawierającego azot, opierającego się sokom trawiennym organizmu człowieka. Dalego powinny być dobrze przyrządzone np. ugotowane, rozdrobnione podczas jedzenia.

  Nie każdy wie, że grzyby w swoim składzie zawierają związki  wykazujące właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwcukrzycowe, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe.

   Należy pamiętać, że grzybów nie należy podawać osobom  cierpiącym na schorzenia związane z nerkami, wątrobą, żołądkiem, uczulonym  na grzyby, małym dzieciom oraz osobom w podeszłym wieku.

  Jesień to czas grzybiarzy, ale to również czas zatruć pokarmowych, podczas zbierania grzybów pamiętaj o następujących zasadach :

 • zbieraj tylko te grzyby, które są dobrze ci znane, jeżeli masz cień wątpliwości zostaw je lepiej w lesie,
 • nie zbieraj owocników zbyt małych, ponieważ nie wykształciły jeszcze cech charakterystycznych  do rozpoznania  oraz  zbyt starych,
 • nie zbieraj grzybów chronionych,
 • grzyby najlepiej zbierać do koszy wiklinowych, nigdy do toreb foliowych,
 • nie ścinaj samych kapeluszy, zbieraj grzyby delikatnie wykręcając je z podłoża w całości,
 • nie niszcz grzybów trujących i niejadalnych, stanowią one pokarm dla zwierząt i są ozdobą lasu,

 

    Wszelkich informacji dotyczących oceny grzybów,  włącznie z uzyskaniem atestu na ich sprzedaż, można uzyskać od poniedziałku do piątku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, w godzinach od 8.00 do 15.00 (pokój nr 312).

 

                         

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2329706

realizacja: Nabucco