„DOPALACZE, CZYM SĄ I JAK DZIAŁAJĄ” - SZKOLENIE

 

      W dniu 22 września 2016r., z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, odbyło się szkolenie pt. ”Dopalacze, czym są i jak działają”.

      Celem szkolenia było zapoznanie  uczestników z podstawami wiedzy na temat środków zastępczych (tzw. dopalaczy) oraz nowych  substancji  psychoaktywnych, form i postaci ich występowania, wpływu na zdrowie, metod rozpoznawania osób będących pod wpływem „dopalaczy”, funkcjonowania  po  ich  zażyciu  oraz  instrumentów  prawnych  ograniczania  ich  dostępności.

Szkolenie podzielone było na IV moduły .

Moduł I - dotyczący sytuacji prawnej  dopalaczy w Polsce poprowadziła Pani Alina Hamerska - Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Moduł II - którego tematem była  specyfikacja środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków zaprezentowała Pani Anna Kogut z Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Moduł III - na temat  negatywnego wpływu „dopalaczy” na zdrowie i życie młodych ludzi przedstawili specjaliści  ds. profilaktyki Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Anna Rejkowska i Andrzej Skorupski .

Moduł IV - dotyczący roli programów profilaktycznych przybliżyła  Katarzyna Janowicz pełniąca obowiązki Kierownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

      Uczestnikami szkolenia były osoby pracujące  z dziećmi  w wieku szkolnym i młodzieżą, zatrudnione w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych  Ośrodkach Socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz placówkach  opiekuńczo - wychowawczych różnego typu.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego uprzejmie przypomina o trwającym do 30 września br. konkursie pt. „Oddal to”, który poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży, zdrowym stylem życia.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1. Konkurs indywidualny skierowany do ogółu społeczeństwa.

2. Konkurs skierowany do uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Istotą konkursu jest wykonanie zdjęcia telefonem komórkowym przy pomocy aplikacji „Oddal to”, dostępnej w sklepie Google Play oraz App Store, które ukazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia i promuje w ten sposób zdrowy styl życia. Zdjęcie konkursowe powinno spełniać następujące wymagania:

1. Do konkursu może być zgłoszone zdjęcie, którego motywem przewodnim będzie tematyka związana z profilaktyką zdrowotną i zdrowym stylem życia.

2. Zdjęcie nie może zawierać treści reklamowych ani o charakterze komercyjnym.

3. Na zdjęciu nie mogą być widoczne znaki towarowe.

4. Zdjęcie powinno być poprawne technicznie.

Ponadto należy zwrócić uwagę uczestnikom konkursu, aby przesłane prace konkursowe nie zawierały obraźliwych i wulgarnych treści.

Przygotowaną pracę w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku cyfrowym (płyta CD, DVD, pamięć flash), należy przesłać do siedziby Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie do 30 września 2016r., z dopiskiem na kopercie „Konkurs Oddal to”.

Do wygrania nagrody o łącznej wartości 30 000 zł!

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gis.gov.pl oraz www.pth.pl. 

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017

 

Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy pionu Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży dokonali oceny przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2016/2017 pod względem wykonanych remontów, prac konserwatorskich i porządkowych.
Ocenie podlegały placówki będące w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Kontrolą objęto 47 placówek nauczania:

- 29 szkół podstawowych,

- 7 gimnazjów,

- 11 zespołów szkół.

Ponadto, na podstawie informacji przesłanych przez dyrektorów szkół ocenie poddano 24 placówki:

- 13 szkół podstawowych,

- 4 gimnazja,

- 7 zespołów szkół.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i uzyskanych drogą elektroniczną informacji ustalono:

 • na terenie miasta Gdańska z dniem 01.09.2016r. oddano do użytku:

- budynek wchodzący w skład obiektu szkolnego przy  ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku, tj.: Szkoły Podstawowej nr 81. Budynek mieści ogólnodostępny basen z wydzieloną 4-torową częścią pływacką, zespół szatniowy, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe oraz techniczne;

- budynek wchodzący w skład obiektu szkolnego przy ul. Rogalińskiej 17 w Gdańsku, tj.: Morskiej Szkoły Podstawowej. Dobudowano segment połączony komunikacyjnie z częścią istniejącą placówki. W 5-kondygnacyjnym budynku znajdują się sale dydaktyczne, węzły sanitarne, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze. Ponadto zrealizowano boisko szkolne o nawierzchni bezpiecznej;

- budynek wchodzący w skład obiektu szkolnego przy ul. Kartuskiej 245a w Gdańsku, tj.: II Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO. Budynek mieści salę dydaktyczną, pokój psychologa, sanitariaty;

 • na terenie miasta Gdańska z dniem 01.09.2016r. w zaadaptowanym budynku przy Schuberta 79 w Gdańsku powstała nowa placówka oświatowa – Szkoła Podstawowa Be Montessori;
 • w 7 szkołach (6 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum) - wybudowano boiska wielofunkcyjne, bieżnie wokół boiska i zeskocznię do skoków w dal, zapewniono wyposażenie w urządzenia sportowe, dojścia chodnikowe, zagospodarowano teren wokół obiektów;
 • w 2 szkołach (1 szkoła podstawowa, 1 zespół szkół) wybudowano siłownie zewnętrzne – zamontowano urządzenia sprawnościowe do ćwiczeń na świeżym powietrzu;
 • w 1 szkole podstawowej wybudowano halę tenisową z kontenerem technicznym;
 • w 2 szkołach podstawowych zmodernizowano szkolne place zabaw – wykonano bezpieczne nawierzchnie amortyzujące upadki, wymieniono elementy konstrukcji i wyposażono w urządzenia posiadające wymagane certyfikaty;
 • w 36 szkołach (21 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 11 zespołach szkół) przeprowadzono remonty sal dydaktycznych – odmalowano ściany, sufity, wymieniono podłogi, zapewniono natężenie oświetlenia elektrycznego zgodnie
  z wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie;
 • w 6 szkołach (4 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach) przeprowadzono remonty pomieszczeń sanitarnych: odmalowano ściany, sufity, wymieniono płytki ceramiczne, zamontowano nową armaturę sanitarną;
 • w 18 szkołach (9 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 5 zespołach szkół) przeprowadzono remont bloku sportowego – wymieniono posadzki w salach gimnastycznych, wykonano prace tynkarsko-malarskie związane z odnowieniem ścian i sufitów w pomieszczeniach bloku sportowego, wymieniono oprawy oświetleniowe i stolarkę okienną, przeprowadzono przebudowę zaplecza socjalno-sanitarnego;
 • w 6 szkołach (3 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, 2 zespołach szkół) odmalowano ściany i sufity oraz wymieniono posadzki w pomieszczeniach bloku żywienia;
 • w 29 szkołach (17 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 8 zespołach szkół) przeprowadzono inne remonty: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, montaż osłon na grzejniki centralnego ogrzewania, malowanie korytarzy, klatek schodowych, szatni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogrodzenia;
 • w 10 szkołach (6 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 2 zespołach szkół) dokonano zagospodarowania terenu wokół szkół – wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych, chodniki, schody, bramy wjazdowe;
 • w 27 szkołach (18 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 5 zespołach szkół) zakupiono wyposażenie: do sal dydaktycznych (ławki, krzesła, tablice multimedialne, krzesła obrotowe z regulowaną wysokością), do szatni uczniów (szafki z półkami na obuwie);
 • we wszystkich 71 szkołach, w których dokonano oceny przygotowania do nowego roku szkolnego przeprowadzono prace konserwatorsko-porządkowe.

 

Podsumowanie:

Na podstawie kontroli sanitarnych i informacji przesłanych w formie elektronicznej przez Dyrektorów szkół ocenie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2016/2017 poddano 71 szkół:

- 42 szkoły podstawowe,

- 11 gimnazjów,

- 18 zespołów szkół.

W 66 szkołach prace remontowe, konserwatorskie i porządkowe zakończono do 31.08.2016r., w 4 placówkach remonty będą kontynuowane. W jednej szkole planowany jest remont szatni szkolnej w czasie trwania nauki. Nie ustalono jeszcze terminu rozpoczęcia prac.

 

            Przeprowadzone kontrole pozwalają stwierdzić, że większość skontrolowanych placówek jest dobrze przygotowanych do nowego roku szkolnego. Żadna ze skontrolowanych placówek nie została zdyskwalifikowana ze względu na niewłaściwy stan sanitarno-techniczny.

 

W 2016 roku na terenie Gdańska zorganizowano 130 turnusów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym:

  ♦  44 turnusy w formie kolonii.

  ♦  86 turnusów w formie półkolonii i wczasów w mieście.

Z wypoczynku letniego skorzystało ogółem 5422 dzieci i młodzieży. W koloniach uczestniczyło 1547 dzieci i młodzieży, natomiast w półkoloniach i wczasach w mieście 3875 dzieci i młodzieży.

Kolonie zorganizowane były w granicach administracyjnych m. Gdańska  w ośrodkach wczasowych i hotelowych, internatach, bursach, szkolnych schroniskach młodzieżowych, ośrodkach sportowych.

Półkolonie i wczasy w mieście organizowano w: szkołach, domach kultury, klubach osiedlowych, halach sportowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej. Podczas trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży odwołano 1 turnus w miejscu zamieszkania oraz 5 turnusów w formie wyjazdowej.

Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje, tj.: warsztaty artystyczne, zajęcia językowe, taneczne, plastyczne, komputerowe, sportowe, wycieczki na terenie Trójmiasta.

Przeprowadzono ogółem 130 kontroli - każdy turnus został skontrolowany jeden raz. Na wszystkich turnusach zapewniono uczestnikom wypoczynku opiekę medyczną i ratownika (w przypadku korzystania z kąpieliska).

Z wyżywienia skorzystało 3764 uczestników w tym: 1547 w formie wyjazdowej oraz 2217 w miejscu zamieszkania.

Wypoczynek letni został w większości prawidłowo przygotowany. Nieprawidłowości stwierdzone podczas trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2016r. dotyczyły podawania dzieciom napojów w naczyniach wielorazowego użytku, których nie poddawano termicznej dezynfekcji, braku naczyń jednorazowego użytku, niewłaściwego gospodarowania bielizną pościelową, niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego materaców i kabiny prysznicowej w jednym pokoju. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono mandaty karne.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wpłynęła jedna interwencja  dotycząca jakości wody do spożycia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku. W schronisku przebywały dwie zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. W wyniku przeprowadzonych badań próbek wody stwierdzono
w instalacji wody wodociągowej kuchni obecność bakterii grupy coli. Organizatorów wypoczynku zobowiązano do podawania dzieciom wody butelkowanej. Po dokonaniu czynności naprawczych (dezynfekcja i płukanie instalacji wodociągowej w budynku), jakość wody przeznaczonej do spożycia pod względem mikrobiologicznym w przedmiotowym schronisku spełniła wymagania.

W kontrolowanych placówkach prowadzono dystrybucję ulotek adresowanych do młodzieży i rodziców  dotyczących wszawicy, meningokoków, pneumokoków, HIV/AIDS, grypy, kleszczy, skutków zdrowotnych palenia tytoniu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży współpracowano z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, przeprowadzając wspólne kontrole.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku ,informuje   o konkursie ogłoszonym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne pt.”Oddal to”.   Konkurs ten poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej ,szczególnie  młodzieży,zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu aplikacji. Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach: dla ogółu społeczeństwa oraz dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

                                   W pierwszym przypadku zdjęcia zrobione za pomocą aplikacji będą zgłaszane poprzez dedykowaną stronę internetową –www.oddalto.gis.gov.pl. Szkoły natomiast będą miały za zadanie wykonanie pracy artystycznej , gdzie będą wykorzystane zdjęcia za pomocą aplikacji (np.kolaże, infografiki,plakaty, animacje).Termin składania prac dla szkół został ustalony na koniec września  tak aby umożliwić zgłoszenie się jak największej liczby szkół.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej www.gis.gov.pl

 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 26 września 2016 roku w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni odbędzie się konferencja szkoleniowa dotycząca rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Szkolenie skierowane jest szczególnie do przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego oraz przedstawicieli organów nadzoru rynku (tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej).

Prelegentami będą przedstawiciele:

 • Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja uczestników obywa się za pośrednictwem portalu Evenea:https://seminariumreach.evenea.pl/

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.facebook.com/events/659610827522779/

Akcja prozdrowotna „Do Sopotu po Zdrowie”

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Oddziału Przeciwepidemicznego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w dniu 25 czerwca 2016r. uczestniczyli w akcji prozdrowotnej ph. „Do Sopotu po Zdrowie”, zorganizowanej przez Fundację Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta” w Wojewódzkim Szpitalu Reumatologicznym w Sopocie pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu.
W przygotowanym punkcie informacyjnym wykonywali pomiary poziomu ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u osób palących tytoń, udzielali porad dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, raka piersi i raka szyjki macicy, wpływu zdrowej diety i aktywności fizycznej na zdrowie, szkodliwości palenia tytoniu i używania środków odurzających, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu, wpływu dopalaczy na zdrowie oraz prowadzili dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, szkodliwości palenia tytoniu i używania środków odurzających, raka piersi i raka szyjki macicy, dopalaczy, chorób odkleszczowych, wpływu promieniowania UV.
Ponadto organizatorzy akcji przygotowali liczne atrakcje: aerobik na świeżym powietrzu, trening metaboliczny, gimnastyka odchudzająca, Zumba, degustacja soków owocowych i warzywnych wyciskanych wolnoobrotowo, konkursy z nagrodami, licytacja, degustacja zupy bezglutenowej, bezpłatne porady lekarzy specjalistów, porady dietetyka, analiza składu ciała i pomiar BMI, degustacje zdrowej żywności (owoce, warzywa, pełnoziarniste pieczywo, wyrobów mlecznych), zwiedzanie Zakładu Balneologicznego z przewodnikiem.

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2329702

realizacja: Nabucco