Zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku

 

            W dniu 12 lutego 2020r. kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia we współpracy z Komendą Miejską Policji w Gdańsku przeprowadził zajęcia profilaktyczne na temat środków zastępczych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku.

            Tematem objęto 78 uczniów.

 

Fot. Zajęcia profilaktyczne na temat środków zastępczych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Łączności

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499). W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postępowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”, wówczas też nie będzie prowadzona odrębna korespondencja z przedsiębiorcą (przyjęcie do wiadomości).

Podstawową formą komunikacji, w takiej sytuacji będzie rejestr. Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/

Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stornie:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/”

Wywiadówka profilaktyczna w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku

            W dniu 29 stycznia 2020r. kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia na prośbę szkolnego koordynatora programu edukacyjnego pt.: „Dopalacze – nowe wyzwania” przeprowadził wykład dotyczący nowych narkotyków podczas wywiadówki profilaktycznej dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku przy ul. Reja 25.

            Tematem objęto 42 osoby.

Fot. Wykład dotyczący nowych narkotyków podczas wywiadówki profilaktycznej dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku

Konkurs pt. „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły ponadpodstawowe do wzięcia udziału w IV edycji konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2020r.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Prezentacja prac konkursowych laureatów oraz wyłonienie zwycięzców, wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu 4 czerwca 2020r. w Warszawie podczas uroczystego finału konkursu. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się tutaj oraz na stronie internetowej http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/regulamin_konkursu-28

 

Wypoczynek zimowy 2020r.

W 2020r. na terenie miasta Gdańska zorganizowano 88 turnusów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, w tym:

  • 5 turnusów w formie zimowisk;
  • 83 turnusy w formie półkolonii.

 

Z powyższych form wypoczynku skorzystało ogółem 5213 dzieci i młodzieży.

Zimowiska zorganizowane były w granicach administracyjnych m. Gdańska, w ośrodkach wczasowych i szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Półkolonie organizowano w szkolnych świetlicach, salach gimnastycznych, halach i klubach sportowych na terenie miasta Gdańska.

W ramach prowadzonego nadzoru w czasie ferii zimowych pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży wspólnie z pracownikami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzili łącznie 88 kontroli, skontrolowano wszystkie zorganizowane turnusy. Ponadto mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży kontrole przeprowadzano wspólnie z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Komendą Miejską  Policji oraz Strażą Miejską w Gdańsku.

W zakresie warunków pobytu i żywienia dzieci i młodzieży nie stwierdzono nieprawidłowości. Wśród uczestników wypoczynku nie odnotowano zachorowań i zatruć pokarmowych.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku. Podczas kontroli przeprowadzonych w placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy był dobrze zorganizowany, dzieciom i młodzieży w większości zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa  w zajęciach. Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj.: zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki na terenie Trójmiasta.

W ramach prowadzonego nadzoru w czasie ferii zimowych wzmożono działania profilaktyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży. Pracownicy Stacji w kontrolowanych obiektach przekazywali organizatorom informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży a także pozostawiali materiały edukacyjne nt: bezpiecznych ferii, meningokoków, gruźlicy, grypy, HIV/AIDS, dopalaczy, narkotyków, palenia tytoniu, antybiotyków, szczepień ochronnych i wad postawy.

Ponadto we współpracy z Komendą Miejską Policji w 2 szkołach podstawowych została przeprowadzona akcja edukacyjno – informacyjna pod hasłem „Bezpieczne ferie 2020”.

 

Bezpieczne ferie zimowe w Szkole Podstawowej nr 17
oraz Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku

Jak co roku Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku prowadzi działania edukacyjne w czasie zimowego wypoczynku w placówkach oświatowych na terenie miasta Gdańska. W tym roku we współpracy z Komendą Miejską Policji w Gdańsku została przeprowadzona akcja edukacyjno – informacyjna pod hasłem: „Bezpieczne ferie 2020”.

W dniu 15.01.2020 r. odbyły się warsztaty w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku przy ul.Czarnieckiego 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul.Aksamitnej 8, na których pracownik Sekcji OZiPZ przypominał o zachowaniu ostrożności podczas zawierania nowych znajomości, przestrzeganiu zasad zachowania się w kontaktach z obcymi, o nie podawaniu adresu zamieszkania osobom nieznajomym. Prowadząca zajęcia przestrzegała przed nadmiernym korzystaniem z gier komputerowych oraz telefonów komórkowych i wynikających z tego wad postawy. Zachęcała do gier zespołowych na świeżym powietrzu oraz przypomniała o noszeniu odblasków po zmroku. Uczestnicy wypoczynku chętnie odpowiadali na pytania czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna w czasie ferii zimowych oraz wykazywali się znajomością podstawowych numerów alarmowych.
Na zakończenie zajęć opiekunowie wypoczynku zimowego otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych.

Warsztaty nt. bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku.

Warsztaty nt. bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku.

 

Współpraca z Komendą Miejską Policji w Gdańsku nt. bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych.

 

Warsztaty nt. bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych  dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 57 w Gdańsku.

 

Bezpieczne ferie zimowe 13.01.2020 – 26.01.2020 r.

Jak co roku celem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest to, aby dzieci i młodzież mogły cieszyć się z bezpiecznych ferii zimowych. Działania realizowane są dwutorowo przez sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji oraz poprzez edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku życzy wszystkim zdrowych i udanych  ferii zimowych pamiętając o bezpiecznym wypoczynku, przestrzeganiu zasad zachowania się na jezdni po zmierzchu – obowiązku noszenia elementów odblaskowych dla wszystkich pieszych, niezależnie od wieku, poza obszarem zabudowanym. Należy zwrócić uwagę, aby nie używać telefonów komórkowych wchodząc na przejście dla pieszych.

Warto pamiętać podstawowe numery alarmowe, takie jak:

  • 997Policja;
  • 998Straż Pożarna;
  • 999Pogotowie Ratunkowe;
  • 112Europejski numer alarmowy;
  • 985 Ratownictwo morskie i górskie;
  • 984Pogotowie rzeczne.

 

Bezpieczne ferie zimowe 13.01.2020 – 26.01.2020 r.

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów

Programu „Dopalacze – nowe wyzwania”

 

W dniu 11 grudnia 2019r. zorganizowano szkolenie dla koordynatorów Programu „Dopalacze – nowe wyzwania”.

Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, przywitał uczestników spotkania oraz omówił zagadnienia związane z realizacją programu i sprawozdawczością. W drugiej części szkolenia została przedstawiona prezentacja nt. dostępności i form zażywania środków zastępczych oraz sposobów ich dystrybucji. Przedstawiono przykłady dostępnych na rynku  atrakcyjnych gadżetów dla użytkowników środków psychoaktywnych, m.in. kolorowych młynków do suszu roślinnego.

Pracownik Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku przedstawił prezentacje, w której omówiona została specyfika środków zastępczych, sytuacja prawna dopalaczy w Polsce oraz epidemiologia zatruć nowymi narkotykami na terenie kraju.

W trakcie szkolenia rozdano materiały edukacyjne pomocne w realizacji programu: ulotki i plakaty „Powiedz stop dopalaczom” oraz podręczniki ze scenariuszami zajęć.

 

Szkolenie dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów

Programu „WSZYstko, co musisz wiedzieć o wszawicy”

 

W dniu 09 grudnia 2019r. zorganizowano szkolenie dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „WSZYstko, co musisz wiedzieć o wszawicy” oraz dla pracowników Powiatowej Stacji – Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

Pani Marika Golan – młodszy asystent Sekcji OZiPZ przedstawiła cele i założenia programu, metodykę realizacji oraz sprawozdawczość. Omówiony został także podręcznik ze scenariuszami zajęć z dziećmi i rodzicami. W drugiej części przedstawiono prezentację multimedialną, która została udostępniona koordynatorom na pytach CD i może zostać wykorzystana podczas spotkań z kadrą pedagogiczną lub zebrań z rodzicami. Przybliżono zagadnienia związane cyklem życiowym wszy, profilaktyką i leczeniem wszawicy. W prezentacji znajdowały się także przydatne wskazówki dla rodziców oraz dyrektorów, na temat działań podejmowanych w przypadku wystąpieniu wszawicy u dzieci.

W trakcie szkolenia rozdano materiały edukacyjne niezbędne do realizacji programu w placówkach.

 

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2367124

realizacja: Nabucco