W dniu 29 lipca 2015r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzili akcję prozdrowotną w CH „Madison” w Gdańsku obejmującą tematykę dotyczącą dopalaczy.

W trakcie akcji wykorzystano mobilny punkt edukacyjny,,Stop dopalaczom” wypożyczony z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku (ścianka ekspozycyjna, telewizor, odtwarzacz DVD, slajdy edukacyjne).

W punkcie można było uzyskać informacje na temat dopalaczy i ich szkodliwego wpływu na zdrowie i życie ludzi,oraz dowiedzieć się gdzie można znaleźć pomoc i wsparcie w walce z dopalaczami.Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych, m.in. ulotek opracowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku.

Ponadto, wykonywano również pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u osób palących tytoń.

 

 

 

 

Dopalacze – potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne w prawie polskim zdefiniowane jako środki zastępcze, które nie znajdują się w wykazie substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego.

Dopalacze (środki zastępcze) „to substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich część zawierająca taką substancję, używane zamiast środków odurzających lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środka odurzającego lub substancji psychotropowej”.

Dopalacze, zagrażają zdrowiu i życiu człowieka. Z uwagi na ich nieustannie zmieniający się skład chemiczny są trudne do zidentyfikowania, a tym samym uniemożliwiają szybką interwencję medyczną w przypadku zatrucia.


Skutki zażywania dopalaczy

Dopalacze, zwane środkami zastępczymi, stanowią zagrożenie życia, a lista niepożądanych objawów, jakie mogą wywoływać, jest bardzo długa. Stopień ich szkodliwości jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników – rodzaju dopalacza, ilości zawartych w nim toksycznych substancji, wieku, wagi i stanu zdrowia osoby zażywającej, okoliczności jakie towarzyszą zażywaniu dopalacza. Często spożywa się je wraz z alkoholem, lekami czy innymi narkotykami, co znacznie zwiększa ryzyko poważnych interakcji i zatrucia organizmu.

Objawy zatrucia dopalaczami bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, bezsenność, problemy z koncentracją, stany lękowe.

Do poważniejszych objawów stanowiących zagrożenie życia należą: zawał serca, udar mózgu, stany agresji, które mogą zakończyć się próbą samobójstwa lub zabójstwa, śpiączka, niewydolność nerek, wątroby.

Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla osób, które cierpią na schorzenia przewlekłe – np. alergików, cukrzyków, dla osób z osłabionym układem odpornościowym i dla tych wszystkich, którzy znajdują się jeszcze w okresie rozwojowym, a więc dla dzieci i młodzieży.

Wśród objawów, które mogą świadczyć o zażyciu dopalaczy, można wymienić ponadto: nadmierną potliwość, oczopląs, szczękościsk, nudności, wymioty, omamy słuchowe i wzrokowe, stany lękowe, nagły wzrost ciśnienia tętniczego, rozrywający ból głowy, migotanie przedsionków.

Opisane powyżej skutki zażywania dopalaczy mogą powodować nieodwracalne zmiany
w organizmie młodego człowieka.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje przedsięwzięcia, które przyczyniają się do ograniczenia dostępu do „dopalaczy”, a tym samym pozwalają na eliminowanie zagrożeń dla zdrowia i życia naszego społeczeństwa.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień bez Tytoniu 2015

 

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku

z okazji obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu oraz Europejskiego Dnia Walki z Otyłością

organizują w dniu 30 maja 2015r. akcję prozdrowotną

w Hali Targowej w Gdańsku, ul. Plac Dominikański 1.

 

 

W punkcie informacyjnym Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku wspólnie z przedstawicielami Centrum Medycznego „Synexus” wykonywać będą pomiary poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u osób palących tytoń. Będą udzielać również porad, dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, szkodliwości palenia tytoniu i używania środków odurzających, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu, wpływu zdrowej diety i aktywności fizycznej na zdrowie, raka piersi i raka szyjki macicy, dopalaczy. W zakresie dystrybucji materiałów edukacyjnych dostępne będą ulotki dotyczące zdrowego żywienia, zasad zbilansowanej diety, profilaktyki chorób zakaźnych (grypa, HIV, gruźlica) i cywilizacyjnych (cukrzyca i nadciśnienie tętnicze), szkodliwości palenia tytoniu i używania środków odurzających, raka piersi i raka szyjki macicy oraz dopalaczy.

Zaproszeni do współpracy przedstawiciele Fundacji Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta” wykonywać będą pomiary BMI i analizę składu masy ciała, udzielać porad dotyczących zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

 

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

Światowy Dzień Bez Tytoniu

 

Światowy Dzień Bez Tytoniu (ang. World No Tobacco Day) obchodzony jest każdego roku w dniu 31 maja. Co roku z okazji tego święta w całej Polsce odbywają się festyny antynikotynowe. Ma to zwrócić uwagę społeczeństwa na szkodliwość palenia tytoniu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła dzień 7 kwietnia Światowym Dniem Bez Tytoniu w 1987 roku (rezolucja wha40.38). Rok później, czyli w 1988 roku, WHO rezolucją wha42.19 przeniosła święto na dzień 31 maja, natomiast 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.

Tytoń jest najczęstszą przyczyną śmierci, której można by skutecznie uniknąć. Niestety, według statystyk WHO, co roku z powodu palenia umiera na świecie ponad 5 milionów osób - to więcej niż łączna liczba umierających z powodu HIV/AIDS, malarii i gruźlicy. Co gorsza, tytoń to jedyny towar konsumpcyjny, który zabija, jeśli stosuje się go zgodnie z przewidzianym przez producenta przeznaczeniem.

 

Tegorocznym obchodom Światowego Dnia Bez Tytoniu przyświeca hasło

„stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”.

 

Służy ono uwrażliwieniu społeczeństwa na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji tego zjawiska, które stanowi zagrożenie dla podstawowego celu programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu, jakim jest zmniejszenie konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Ramowa konwencja światowej organizacji zdrowia „o ograniczeniu użycia tytoniu” nielegalny obrót określa jako „wszelkie praktyki lub postepowanie zabronione przepisami prawa, związane z produkcją, przewozem, odbiorem, posiadaniem, dystrybucją, sprzedażą lub kupnem, łącznie z wszelkimi praktykami lub postępowaniem, których zamiarem jest ułatwienie takiego działania”.

Jednocześnie strony konwencji uznają, że „usunięcie wszelkich form nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, łącznie z przemytem, nielegalną produkcją i podrabianiem, jak również opracowanie i wprowadzenie w życie przepisów prawa krajowego w tym zakresie (…) stanowią istotne elementy działań na rzecz ograniczenia użycia tytoniu”. Stanowisko takie wynika z faktu, iż nielegalny handel wyrobami tytoniowymi:

1. Jest problemem gospodarczym.

Roczne straty finansowe dla budżetu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich z tytułu niepobranych należności podatkowych biuro OLAF Komisji Europejskiej (europejskiego urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) szacuje na co najmniej 10 mld euro, natomiast EUROPOL (Europejski Urząd Policji) ocenia na 12,5 mld euro. Ministerstwo Finansów i Służba Celna w „strategicznym planie kontroli na 2014 r.” straty krajowego budżetu z tytułu niepobranej akcyzy na papierosy szacowały na poziomie 2,7 mld zł, zaś w przypadku tytoniu do palenia, cygar i cygaretek – na 1,9 mld zł (łącznie 4,6 mld zł).

Dodatkowo wprowadzanie na rynek tytoniu bez akcyzy generuje straty finansowe przedsiębiorców spowodowane nieuczciwą konkurencją i spadkiem sprzedaży wyrobów legalnych.

2. Stanowi zagrożenie dla zdrowia obywateli.

Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko nowotworów oraz chorób układu krążenia i układu oddechowego. Jeżeli dodamy do tego konsumpcję wyrobów gorszej jakości niewiadomego pochodzenia, zagrożenie staje się jeszcze większe. Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi szkodzi także politycznym inicjatywom ukierunkowanym na ograniczenie konsumpcji wyrobów tytoniowych (w szczególności wśród grup szczególnie podatnych, takich jak młodzież i osoby o niskich dochodach). Jak pokazują badania, odsetek dorosłych osób palących w Polsce nie ulega istotnym zmianom, pomimo spadku popytu na legalne wyroby tytoniowe, za co odpowiedzialna jest szara strefa.

3. Jest zagrożeniem dla prawa i porządku publicznego.

Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi jest działalnością niskiego ryzyka, która przynosi wysokie zyski i w związku z tym jest szczególnie atrakcyjna dla zorganizowanych grup przestępczych, co sprzyja wzmacnianiu już istniejących i powstawaniu nowych szajek, oddziałujących w negatywny sposób na różne obszary funkcjonowania państwa i stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Poza tym produkcja, handel i konsumpcja wyrobów tytoniowych jest regulowana przez polskie i unijne prawo zgodnie z potrzebami ochrony zdrowia, a wyroby tytoniowe z nieoficjalnego źródła nie są produkowane zgodnie z wymogami prawodawstwa tytoniowego.

 

 Niezgodny z przepisami handel wyrobami tytoniowymi nie ogranicza się tylko do UE, ale jest problemem ogólnoświatowym. Szacuje się, że 12% globalnego handlu papierosami wynika z nielegalnego obrotu. Głównymi państwami, z których przemycane są wyroby tytoniowe są Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wietnam, Malezja, Federacja Rosyjska, Singapur, Białoruś i Ukraina. Motorem napędowym przemytu są różnice cen w krajach zakupu i sprzedaży oraz łatwy dostęp do przemycanych wyrobów.

Polska ze względu na swoje położenie geograficzne jest zarówno krajem docelowym, krajem pochodzenia nielegalnych wyrobów tytoniowych, jak też krajem tranzytowym dla nielegalnych papierosów przeznaczonych na rynki zachodniej UE. Wielkość szarej strefy wyrobów tytoniowych trzy lata temu szacowana była na ok. 13% całego rynku, obecnie jest to ok. 25%, a w województwach wschodnich nawet 50% całości sprzedaży.

Z uwagi na systematyczny wzrost niezgodnego z prawem handlu wyrobami tytoniowymi, niezbędne jest podjęcie działań prewencyjnych, służących przede wszystkim ograniczeniu przemytu papierosów i szlaków tranzytowych na obszarze polski oraz nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych w kraju, realizowane przede wszystkim przez służbę celną, straż graniczną, policję i organy kontroli skarbowej.

Wspierając wysiłki służb mundurowych w tym zakresie, państwowa inspekcja sanitarna jako instytucja stojąca na straży zdrowia publicznego, włącza się w realizację polityki ograniczenia konsumpcji wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, służących uświadamianiu skutków zdrowotnych inhalacji dymu tytoniowego.

 

 

Wykorzystano:

1. Ramowa konwencja światowej organizacji zdrowia „o ograniczeniu użycia tytoniu”

2. Http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/publikacje

3. Http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1699,szara-strefa-wyrobow-tytoniowych-w-latach-2011-2014-nowe-trendy-i-zagrozenia.html

4.Http://www.bcc.org.pl/uploads/media/2014.06.30_-_jak_walczyc_z_szara_strefa_w_polsce_-_material_prasowy.pdf

5.Http://zatrzymacprzemyt.pl/przemyt.php

6. Http://www.wsse.bialystok.pl/index.php/akcje-i-kampanie-spoeczne/profilaktyka-tytoniowa/1234-wiatowy-dzie-bez-tytoniu-2015

7. Http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/2013-cigarette-communication/communication_pl.pdf

 

 

 

Europejski Dzień Walki z Otyłością

 

Aby zwrócić uwagę na problem nadwagi i otyłości i zwiększyć świadomość społeczną w kwestii prawidłowego odżywiania, w dniu 22 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Otyłością.

Otyłość to jedna z najczęstszych chorób, na którą cierpią ludzie niezależnie od wieku i płci. Co drugi Polak ma nadwagę, a co piąty zmaga się już z otyłością. Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że rocznie z powodu chorób związanych z nadwagą i otyłością umiera ponad 2,5 miliona osób na świecie. Otyłość jest nazywana chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Problem ten coraz częściej dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. W tej chwili na świecie nadwagę lub otyłość ma ponad połowa dorosłych i jedna piąta dzieci. Na samą otyłość choruje jedna trzecia dorosłych. W Polsce problem dotyczy 20% dorosłych, a osób z nadwagą i otyłością jest ponad 50%. Wśród dzieci ponad 16% ma problem ze zbyt dużą wagą. Główną przyczyną narastania tego problemu jest rosnąca popularność fast-foodów i brak aktywności fizycznej. Niestety to często sami rodzice utrwalają nieprawidłowe wzorce odżywiania i przekazują niezdrowy styl życia swoim dzieciom. Spożywanie kalorycznych przekąsek takich, jak chipsy i słodycze, fast foodów czy wysokosłodzonych napojów nie sprzyja utrzymaniu odpowiedniej wagi. Wysokokaloryczna dieta, przetworzona żywność bogata w tłuszcz (którego nota bene nie widzimy), słodycze, którymi lubimy „zajadać” stres i nudę, siedzący tryb życia sprawiają, że liczba osób z nadwagą i otyłością z dnia na dzień rośnie. W połączeniu z brakiem aktywności fizycznej stanowi to poważne zagrożenie dla organizmu.

Otyłość jest przyczyną chorób układu krążenia, niektórych nowotworów (nowotwór trzustki, nerek, jelita grubego, prostaty czy rak piersi), chorób nerek, wątroby i naczyń żylnych oraz zwyrodnienia całego układu kostno-stawowego, nadciśnienie i miażdżyca, dodatkowo u osoby z poważną nadwagą wzrasta także ryzyko wystąpienia udaru oraz zawału, a także cukrzycy typu II. Redukcja masy ciała i zmiana nawyków żywieniowych oraz stylu życia to najprostsze metody walki z otyłością. Problem otyłości bywa bagatelizowany, jednak zaniedbanie wagi może być przyczyną groźnych dla zdrowia chorób. Stwierdzono, że otyłość zwiększa ryzyko zapadania na niektóre z chorób i zwiększa śmiertelność. Wyjątkowo duża otyłość może prowadzić nawet do niepełnosprawności. Według badań większość dorosłych otyłych w Polsce to mężczyźni. W przedziale wiekowym od 15 do 49 lat aż o 10% więcej jest otyłych mężczyzn niż kobiet. Zaczynają one przybierać na wadze już po trzydziestce: wśród nich ponad połowa mężczyzn ma jeszcze prawidłową wagę, niemniej z czasem tyją i oni. Wśród kobiet odsetek otyłych rośnie po 40 roku życia, ale wciąż 66% w tym wieku utrzymuje wagę w normie. Powody otyłości mogą być różne. Kobiety tyją często w konsekwencji przebytej terapii hormonalnej, nie mogąc zgubić kilogramów po ciąży lub w związku z problemami zdrowotnymi. U mężczyzn problem z wagą pojawia się najczęściej przy obfitej w tłuszcz, wysokokalorycznej diecie.

Otyłość można zdiagnozować za pomocą kilku wskaźników tj.: obwodu talii (OT), wskaźnika masy ciała (BMI – Body Mass Index), wskaźnika talia-biodra (WHR – Waist to hip ratio). Otyłość dzielimy na postać pierwotną i wtórną. Ta pierwsza wynika z zachwiania bilansu kalorycznego (energetycznego) czyli energii wydatkowanej jest za mało a dostarczanej wraz z pożywieniem za dużo. Mamy w tym przypadku do czynienia z tzw. dodatnim bilansem energetycznym. Otyłość wtórna zaś jest następstwem chorób powodujących zaburzenie równowagi metabolicznej organizmu. Wśród przyczyn otyłości możemy zatem wymienić czynniki:

  • dziedziczne (genetyczne),

  •  fizjologiczne,

  •  psychologiczne,

  •  oraz związane z prowadzonym trybem życia.


W Polsce 29% kobiet i tylko 6% mężczyzn próbuje walczyć z nadwagą i otyłością. A trzeba pamiętać, że każdy zrzucony kilogram odciąża serce! Niestety sytuacja związana z problemem nadwagi, otyłości w lawinowym tempie narasta wśród dzieci i młodzieży. Problemu otyłości nie można z pewnością bagatelizować, nie każdy jest jednak w stanie poradzić sobie z nim samodzielnie. Próby odchudzania za pomocą tzw. diet-cud, które obiecują pozbycie się dużej ilości kilogramów w krótkim czasie, kończą się często efektem jo-jo i kolejnym przyrostem wagi. Włączenie odpowiedniej diety bogatej w warzywa i owoce to podstawa zmian. Lekarz lub dietetyk mogą pomóc we wprowadzeniu odpowiedniej diety. Do tego obowiązkowo aktywność fizyczna. Aktywny tryb życia dodatkowo przynosi wymierne korzyści. Poranna gimnastyka, długie spacery, ćwiczenia aerobowe podnoszą wydolność serca i ogólną sprawność ruchową.

 

 

http://akademia.nfz.gov.pl/swiatowy-dzien-walki-z-otyloscia/

http://republikakobiet.pl/zdrowie/zdrowo_promujemy/europejski-dzien-walki-z-otyloscia-22-maja/

http://www.asa.eu/aktualnosci/informacje-ogolne/swiatowy-dzien-walki-z-otyloscia

Informacja prasowa

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

Informacja z akcji prozdrowotnej w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku

Ulotki edukacyjne dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2329706

realizacja: Nabucco