Wypoczynek zimowy 2020r.

W 2020r. na terenie miasta Gdańska zorganizowano 88 turnusów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, w tym:

 • 5 turnusów w formie zimowisk;
 • 83 turnusy w formie półkolonii.

 

Z powyższych form wypoczynku skorzystało ogółem 5213 dzieci i młodzieży.

Zimowiska zorganizowane były w granicach administracyjnych m. Gdańska, w ośrodkach wczasowych i szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Półkolonie organizowano w szkolnych świetlicach, salach gimnastycznych, halach i klubach sportowych na terenie miasta Gdańska.

W ramach prowadzonego nadzoru w czasie ferii zimowych pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży wspólnie z pracownikami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzili łącznie 88 kontroli, skontrolowano wszystkie zorganizowane turnusy. Ponadto mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży kontrole przeprowadzano wspólnie z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Komendą Miejską  Policji oraz Strażą Miejską w Gdańsku.

W zakresie warunków pobytu i żywienia dzieci i młodzieży nie stwierdzono nieprawidłowości. Wśród uczestników wypoczynku nie odnotowano zachorowań i zatruć pokarmowych.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku. Podczas kontroli przeprowadzonych w placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy był dobrze zorganizowany, dzieciom i młodzieży w większości zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa  w zajęciach. Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj.: zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki na terenie Trójmiasta.

W ramach prowadzonego nadzoru w czasie ferii zimowych wzmożono działania profilaktyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży. Pracownicy Stacji w kontrolowanych obiektach przekazywali organizatorom informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży a także pozostawiali materiały edukacyjne nt: bezpiecznych ferii, meningokoków, gruźlicy, grypy, HIV/AIDS, dopalaczy, narkotyków, palenia tytoniu, antybiotyków, szczepień ochronnych i wad postawy.

Ponadto we współpracy z Komendą Miejską Policji w 2 szkołach podstawowych została przeprowadzona akcja edukacyjno – informacyjna pod hasłem „Bezpieczne ferie 2020”.

 

Wypoczynek zimowy 2018r. 

W 2018r. na terenie miasta Gdańska zorganizowano 82 turnusy wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, w tym:

 • 10 turnusów w formie zimowisk;
 • 72 turnusy w formie półkolonii.

Z powyższych form wypoczynku skorzystało ogółem 4455 dzieci i młodzieży.

Zimowiska zorganizowane były na terenie szkolnych schronisk młodzieżowych, szkół i obiektów hotelowych. Półkolonie organizowano w szkolnych świetlicach, salach gimnastycznych, pracowniach komputerowych, halach i klubach sportowych oraz w domu kultury na terenie miasta Gdańska.

W okresie ferii zimowych skontrolowano wszystkie zorganizowane turnusy. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży współpracowano z Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

W zakresie pobytu dzieci i młodzieży nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dożywianie uczestników prowadzono w 48 placówkach. W zakresie żywienia dzieci i młodzieży w 2 obiektach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. posiadania przeterminowanej żywności, niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczenia zaplecza magazynowego. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono na osobę odpowiedzialną grzywnę w drodze mandatu karnego.         
             Nie stwierdzono zatruć pokarmowych, zachorowań, wypadków ani urazów.  
Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku. 
            Podczas kontroli przeprowadzonych w placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy był dobrze zorganizowany, dzieciom i młodzieży  zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa  w zajęciach.    
            Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj.: zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki na terenie Trójmiasta.  

 

 

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018

 

Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy pionu Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży dokonali oceny przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2017/2018 pod względem wykonanych remontów, prac konserwatorskich i porządkowych.Ogółem zebrano informacje z 74 szkół (66% szkół znajdujących się w ewidencji organów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku do 31 sierpnia 2017 r.).

Kontrolą objęto 61 placówek nauczania:

- 37 szkół podstawowych,

- 3 gimnazja,

- 21 zespołów szkół.

Ponadto, na podstawie informacji przesłanych przez dyrektorów szkół ocenie poddano
13 placówki:

- 7 szkół podstawowych,

- 5 gimnazjów,

- 1 zespół szkół.

 

Z informacji uzyskanych podczas kontroli oraz na podstawie korespondencji z dyrektorami szkół wynika, że w br. najczęściej prowadzono remonty sal dydaktycznych, polegające na renowacji bądź wymianie podłóg, uzupełnianiu ubytków tynku i odnowieniu powłok malarskich. Remontami objęto również pomieszczenia sanitarne, bloki sportowe oraz bloki żywienia. W wielu szkołach przeprowadzono prace remontowe dotyczące malowania korytarzy, klatek schodowych, szatni, pomieszczeń administracyjnych, socjalnych i gospodarczych, biblioteki i czytelni, elewacji szkoły, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Część szkół, która uległa przekształceniu należało przystosować do przyjęcia dzieci klas I-III, co wiązało się z adaptacją pomieszczeń na potrzeby dzieci młodszych, np. dostosowaniem armatury sanitarnej.  W niektórych placówkach wybudowano lub zmodernizowano boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne oraz zmodernizowano szkolne place zabaw. W 30% spośród skontrolowanych placówek, Dyrektorzy zakupili wyposażenie do sal dydaktycznych (ławki, krzesła, tablice multimedialne, krzesła obrotowe  z regulowaną wysokością), do szatni uczniów (szafki z półkami na obuwie), szafki na podręczniki na uczniów, dywany. We wszystkich szkołach prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe polegające m.in. na naprawie lub wymianie armatury sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprzętu szkolnego.

Na podstawie kontroli oraz z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że prace remontowe i konserwatorsko-porządkowe w większości placówek zakończone zostały do 31 sierpnia 2017r. i szkoły są odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018. Spośród 74 placówek, z uwagi na przedłużające się prace remontowe w 7 szkołach brak pełnego przygotowania  do nowego roku szkolnego.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, prace które mają być kontynuowane podczas roku szkolnego będą, według oświadczeń dyrektorów szkół, prowadzone z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów uczęszczających na zajęcia (miejsca prowadzenia prac zostały wydzielone, wyłączone z użytkowania, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem uczniów).

Wypoczynek letni 2017r.

W 2017 roku na terenie Gdańska zorganizowano 150 turnusów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym:

 • 46 turnusów w formie kolonii; 
 • 104 turnusy w formie półkolonii.

Z wypoczynku letniego skorzystało ogółem 6750 dzieci i młodzieży. W koloniach uczestniczyło 1560 dzieci i młodzieży, natomiast w półkoloniach 5190 dzieci i młodzieży.

Kolonie zorganizowane były w granicach administracyjnych m. Gdańska  w ośrodkach wczasowych i hotelowych, internatach, bursach, szkolnych schroniskach młodzieżowych, ośrodkach sportowych.

Półkolonie organizowano w: szkołach, domach kultury, klubach osiedlowych, halach sportowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej. Podczas trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży odwołano 7 turnusów półkolonii oraz 2 turnusy kolonii.

Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje, tj.: warsztaty artystyczne, zajęcia językowe, taneczne, plastyczne, komputerowe, sportowe, wycieczki na terenie Trójmiasta.

Przeprowadzono ogółem 150 kontroli - każdy turnus został skontrolowany jeden raz. Na wszystkich turnusach zapewniono uczestnikom wypoczynku opiekę medyczną i ratownika (w przypadku korzystania z kąpieliska).  Z wyżywienia skorzystało 1560 uczestników kolonii oraz 3567 uczestników półkolonii. Większość organizatorów zapewniło dzieciom i młodzieży stały dostęp do wody i napojów.

Wypoczynek letni został w większości prawidłowo przygotowany. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków pobytu. W zakresie żywienia dzieci i młodzieży na jednym turnusie wypoczynku stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-higieniczne dotyczące przestrzegania dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych i zasad systemu HACCP. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono na osobę odpowiedzialną grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży.

W placówkach przedstawiciele Inspektora Sanitarnego oprócz czynności kontrolnych prowadzili działania edukacyjne, m. in:

- instruktaż udzielania I pomocy przedmedycznej, bezpiecznego wypoczynku, profilaktyki chorób zakaźnych (m. in. grypy, gruźlicy, zakażeń meningokokowych), szkodliwości promieniowania UV oraz  szkodliwości palenia tytoniu. Ponadto  przekazywali organizatorom materiały edukacyjne dotyczące meningokoków, Kleszczowego Zapalenia Mózgu (KZM), dopalaczy, szkodliwości palenia tytoniu, wszawicy, grypy, objawów sepsy, ukąszeń przez żmiję, udzielania I pomocy, zatruć pokarmowych, szkodliwości promieniowania UVA/UVB, bezpiecznego zachowania podczas kąpieli i burzy, boreliozy, patentu na bezpieczne wakacje.

 

Wypoczynek zimowy 2017r.

W 2017r. na terenie miasta Gdańska zorganizowano 80 turnusów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, w tym:

 • 9 turnusów w formie zimowisk;
 • 71 turnusów w formie półkolonii i wczasów w mieście.

 

        Z powyższych form wypoczynku skorzystało ogółem 3927 dzieci i młodzieży.

     Zimowiska zorganizowane były na terenie szkolnych schronisk młodzieżowych, internatów i obiektów hotelowych. Półkolonie i wczasy w mieście organizowano w szkolnych świetlicach, bibliotekach, salach gimnastycznych, pracowniach komputerowych, halach sportowych i klubach sportowych oraz w domu kultury na terenie miasta Gdańska.

       W okresie ferii zimowych skontrolowano wszystkie zorganizowane turnusy.

    W zakresie pobytu i żywienia dzieci nie stwierdzono nieprawidłowości. Dożywianie uczestników prowadzono w 46 placówkach. Nie stwierdzono zatruć pokarmowych, zachorowań, wypadków ani urazów.  Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku.

      Podczas kontroli przeprowadzonych w  placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy  był dobrze zorganizowany, dzieciom i młodzieży  zapewniono bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa  w zajęciach.

      Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj.: zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki na terenie Trójmiasta.  

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017

 

Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy pionu Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży dokonali oceny przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2016/2017 pod względem wykonanych remontów, prac konserwatorskich i porządkowych.
Ocenie podlegały placówki będące w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Kontrolą objęto 47 placówek nauczania:

- 29 szkół podstawowych,

- 7 gimnazjów,

- 11 zespołów szkół.

Ponadto, na podstawie informacji przesłanych przez dyrektorów szkół ocenie poddano 24 placówki:

- 13 szkół podstawowych,

- 4 gimnazja,

- 7 zespołów szkół.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i uzyskanych drogą elektroniczną informacji ustalono:

 • na terenie miasta Gdańska z dniem 01.09.2016r. oddano do użytku:

- budynek wchodzący w skład obiektu szkolnego przy  ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku, tj.: Szkoły Podstawowej nr 81. Budynek mieści ogólnodostępny basen z wydzieloną 4-torową częścią pływacką, zespół szatniowy, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe oraz techniczne;

- budynek wchodzący w skład obiektu szkolnego przy ul. Rogalińskiej 17 w Gdańsku, tj.: Morskiej Szkoły Podstawowej. Dobudowano segment połączony komunikacyjnie z częścią istniejącą placówki. W 5-kondygnacyjnym budynku znajdują się sale dydaktyczne, węzły sanitarne, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze. Ponadto zrealizowano boisko szkolne o nawierzchni bezpiecznej;

- budynek wchodzący w skład obiektu szkolnego przy ul. Kartuskiej 245a w Gdańsku, tj.: II Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO. Budynek mieści salę dydaktyczną, pokój psychologa, sanitariaty;

 • na terenie miasta Gdańska z dniem 01.09.2016r. w zaadaptowanym budynku przy Schuberta 79 w Gdańsku powstała nowa placówka oświatowa – Szkoła Podstawowa Be Montessori;
 • w 7 szkołach (6 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum) - wybudowano boiska wielofunkcyjne, bieżnie wokół boiska i zeskocznię do skoków w dal, zapewniono wyposażenie w urządzenia sportowe, dojścia chodnikowe, zagospodarowano teren wokół obiektów;
 • w 2 szkołach (1 szkoła podstawowa, 1 zespół szkół) wybudowano siłownie zewnętrzne – zamontowano urządzenia sprawnościowe do ćwiczeń na świeżym powietrzu;
 • w 1 szkole podstawowej wybudowano halę tenisową z kontenerem technicznym;
 • w 2 szkołach podstawowych zmodernizowano szkolne place zabaw – wykonano bezpieczne nawierzchnie amortyzujące upadki, wymieniono elementy konstrukcji i wyposażono w urządzenia posiadające wymagane certyfikaty;
 • w 36 szkołach (21 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 11 zespołach szkół) przeprowadzono remonty sal dydaktycznych – odmalowano ściany, sufity, wymieniono podłogi, zapewniono natężenie oświetlenia elektrycznego zgodnie
  z wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie;
 • w 6 szkołach (4 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach) przeprowadzono remonty pomieszczeń sanitarnych: odmalowano ściany, sufity, wymieniono płytki ceramiczne, zamontowano nową armaturę sanitarną;
 • w 18 szkołach (9 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 5 zespołach szkół) przeprowadzono remont bloku sportowego – wymieniono posadzki w salach gimnastycznych, wykonano prace tynkarsko-malarskie związane z odnowieniem ścian i sufitów w pomieszczeniach bloku sportowego, wymieniono oprawy oświetleniowe i stolarkę okienną, przeprowadzono przebudowę zaplecza socjalno-sanitarnego;
 • w 6 szkołach (3 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, 2 zespołach szkół) odmalowano ściany i sufity oraz wymieniono posadzki w pomieszczeniach bloku żywienia;
 • w 29 szkołach (17 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 8 zespołach szkół) przeprowadzono inne remonty: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, montaż osłon na grzejniki centralnego ogrzewania, malowanie korytarzy, klatek schodowych, szatni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogrodzenia;
 • w 10 szkołach (6 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 2 zespołach szkół) dokonano zagospodarowania terenu wokół szkół – wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych, chodniki, schody, bramy wjazdowe;
 • w 27 szkołach (18 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 5 zespołach szkół) zakupiono wyposażenie: do sal dydaktycznych (ławki, krzesła, tablice multimedialne, krzesła obrotowe z regulowaną wysokością), do szatni uczniów (szafki z półkami na obuwie);
 • we wszystkich 71 szkołach, w których dokonano oceny przygotowania do nowego roku szkolnego przeprowadzono prace konserwatorsko-porządkowe.

 

Podsumowanie:

Na podstawie kontroli sanitarnych i informacji przesłanych w formie elektronicznej przez Dyrektorów szkół ocenie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2016/2017 poddano 71 szkół:

- 42 szkoły podstawowe,

- 11 gimnazjów,

- 18 zespołów szkół.

W 66 szkołach prace remontowe, konserwatorskie i porządkowe zakończono do 31.08.2016r., w 4 placówkach remonty będą kontynuowane. W jednej szkole planowany jest remont szatni szkolnej w czasie trwania nauki. Nie ustalono jeszcze terminu rozpoczęcia prac.

 

            Przeprowadzone kontrole pozwalają stwierdzić, że większość skontrolowanych placówek jest dobrze przygotowanych do nowego roku szkolnego. Żadna ze skontrolowanych placówek nie została zdyskwalifikowana ze względu na niewłaściwy stan sanitarno-techniczny.

 

W 2016 roku na terenie Gdańska zorganizowano 130 turnusów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym:

  ♦  44 turnusy w formie kolonii.

  ♦  86 turnusów w formie półkolonii i wczasów w mieście.

Z wypoczynku letniego skorzystało ogółem 5422 dzieci i młodzieży. W koloniach uczestniczyło 1547 dzieci i młodzieży, natomiast w półkoloniach i wczasach w mieście 3875 dzieci i młodzieży.

Kolonie zorganizowane były w granicach administracyjnych m. Gdańska  w ośrodkach wczasowych i hotelowych, internatach, bursach, szkolnych schroniskach młodzieżowych, ośrodkach sportowych.

Półkolonie i wczasy w mieście organizowano w: szkołach, domach kultury, klubach osiedlowych, halach sportowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej. Podczas trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży odwołano 1 turnus w miejscu zamieszkania oraz 5 turnusów w formie wyjazdowej.

Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje, tj.: warsztaty artystyczne, zajęcia językowe, taneczne, plastyczne, komputerowe, sportowe, wycieczki na terenie Trójmiasta.

Przeprowadzono ogółem 130 kontroli - każdy turnus został skontrolowany jeden raz. Na wszystkich turnusach zapewniono uczestnikom wypoczynku opiekę medyczną i ratownika (w przypadku korzystania z kąpieliska).

Z wyżywienia skorzystało 3764 uczestników w tym: 1547 w formie wyjazdowej oraz 2217 w miejscu zamieszkania.

Wypoczynek letni został w większości prawidłowo przygotowany. Nieprawidłowości stwierdzone podczas trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2016r. dotyczyły podawania dzieciom napojów w naczyniach wielorazowego użytku, których nie poddawano termicznej dezynfekcji, braku naczyń jednorazowego użytku, niewłaściwego gospodarowania bielizną pościelową, niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego materaców i kabiny prysznicowej w jednym pokoju. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono mandaty karne.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wpłynęła jedna interwencja  dotycząca jakości wody do spożycia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku. W schronisku przebywały dwie zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. W wyniku przeprowadzonych badań próbek wody stwierdzono
w instalacji wody wodociągowej kuchni obecność bakterii grupy coli. Organizatorów wypoczynku zobowiązano do podawania dzieciom wody butelkowanej. Po dokonaniu czynności naprawczych (dezynfekcja i płukanie instalacji wodociągowej w budynku), jakość wody przeznaczonej do spożycia pod względem mikrobiologicznym w przedmiotowym schronisku spełniła wymagania.

W kontrolowanych placówkach prowadzono dystrybucję ulotek adresowanych do młodzieży i rodziców  dotyczących wszawicy, meningokoków, pneumokoków, HIV/AIDS, grypy, kleszczy, skutków zdrowotnych palenia tytoniu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży współpracowano z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, przeprowadzając wspólne kontrole.

Wypoczynek zimowy 2016r.

W 2016 roku na terenie Gdańska zorganizowano 73 turnusy wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym:

- 7 turnusów w formie kolonii;
- 66 turnusów w formie półkolonii i wczasów w mieście.

Z powyższych form wypoczynku skorzystało 3217 dzieci i młodzieży.

Kolonie zorganizowane były na terenie szkolnych schronisk młodzieżowych i obiektów hotelowych.
   Półkolonie i wczasy w mieście organizowano w szkolnych świetlicach, bibliotekach, salach gimnastycznych, pracowniach komputerowych, halach sportowych i klubach sportowych, studiu tańca oraz w domu kultury na terenie miasta Gdańska.

W okresie ferii zimowych skontrolowano wszystkie zorganizowane turnusy. W zakresie pobytu i żywienia dzieci nie stwierdzono nieprawidłowości. Dożywianie uczestników prowadzono w 40 placówkach. Nie stwierdzono zatruć pokarmowych, zachorowań, wypadków ani urazów. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku.
Podczas kontroli przeprowadzonych w placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy był dobrze zorganizowany, zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach. Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj.: zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki na terenie Trójmiasta.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży, w kontrolowanych placówkach wzmożono działania profilaktyczne, pozostawiono materiały dotyczące: bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, wszawicy, meningokoków, gruźlicy, grypy.

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2333616

realizacja: Nabucco