Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

 

Komunikat V:

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112).

Zmiany w załącznikach I i III do dyrektywy 2004/37/WE wprowadzone ww. dyrektywą są kolejnym krokiem w procesie aktualizacji obowiązujących przepisów odnośnie do czynników rakotwórczych lub mutagennych.

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 6 szkodliwych czynników rakotwórczych
lub mutagennych:

 • trichloroetenu,
 • 4,4’-metylenodianiliny,
 • 1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryny),
 • 1,2-dibromoetanu,
 • 1,2-dichloroetanu,
 • spalin emitowanych z silników Diesla

 

oraz na umieszczenie oznakowania „skóra” bez ustalenia wartości wiążącej dla:

 • mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza zawierających benzo[a]piren, które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy,
 • olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika.

 

Komunikat VI:

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych
5 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych:

 • kadmu i jego związków nieorganicznych,
 • berylu i jego związków nieorganicznych,
 • kwasu arsenowego i jego soli, a także nieorganicznych związków arsenu,
 • formaldehydu,
 • 4,4'-metyleno-bis-(2-chloroaniliny) (MOCA).

   pdf Komunikat V i VI Komisji ds NDS i NDN (455 KB)

Kampania 2016–17: „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!” to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Kampanie na rzecz zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy są największymi tego typu przedsięwzięciami na świecie – inicjują zmiany w postrzeganiu kwestii dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz wpływają na ich poprawę.

W dniu 3 października 2013 r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 września 2013 r. poz. 1173 zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny.

Informacje ogólne o kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–13 - Partnerstwo dla prewencji”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przypomina, że zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit 3 Rozporządzenia Komisji Nr 1451/2007/WE produkty biobójcze, co do których podjęto decyzję o niewłączeniu ich do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE dla niektórych lub wszystkich zgłoszonych typów produktów, nie mogą być wprowadzane do obrotu w tychże typach produktów po upływie 12 miesięcy od daty wejścia w życie tych decyzji.

Oznacza to, że produkty biobójcze, zawierające substancje czynne, co do których Komisja Europejska podjęła decyzję o niewłączeniu do załącznika I, IA do dyrektywy 98/8/WE
nie mogą pozostawać w obrocie i stosowaniu po upływie 12 miesięcy wejścia w życie decyzji.

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2468770

realizacja: Nabucco