Od 01.01.2019r obowiązuje Ustawa z dnia 4 października 2018r o produktach kosmetycznych  (Dz. U z 2018r. poz. 2227)

Ustawa zobowiązuje wszystkich wytwórców produktów kosmetycznych do wpisania się do rejestru  zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W tym celu wytwórca jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów.

Wytwórca składa wniosek w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności w postaci pisemnej albo elektronicznej. Wytwórca otrzymuje zaświadczenie o wpisie do wykazu zakładów.

W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 6 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy, wytwórca składa wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów, w postaci papierowej albo elektronicznej, w terminie 30 dnia od dnia zaistnienia zmiany.

Wzory druków znajdują się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku www.psse. gda.pl w zakładce Nadzór sanitarny Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – pliki do pobrania.

Wytwórcy prowadzący, w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych są zobowiązani złożyć wniosek o wpis zakładu do wykazu zakładów wytwarzający produkty kosmetyczne w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

 

Z dniem 1 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154).

 

Powyższy akt wykonawczy do Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, skierowany jest do jednostek systemu oświaty określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Pełen tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12285304/12352564/dokument235032.pdf

„Warunki sprzedaży grzybów świeżych. Atesty na grzyby świeże.”

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SE.HŻ-10/074/60/BJ/17       Gdańsk, 27.07.2017r.     

 

WARUNKI SPRZEDAŻY GRZYBÓW ŚWIEŻYCH
ATESTY NA GRZYBY ŚWIEŻE

 

W związku z rozpoczęciem sezonu zbierania grzybów w lesie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011r., w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. nr 115, poz. 672), każda osoba sprzedająca grzyby zebrana w lesie, musi uzyskać atest wydany przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów świeżych. Atest na sprzedaż grzybów świeżych oraz informacje na temat zebranych grzybów oraz miejsca ich sprzedaży można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

 

 

Atesty wydawane są bezpłatnie.

W celu uzyskania atestu należy przynieść do oceny wszystkie grzyby przeznaczone
do sprzedaży.

 

 

Dni przyjęć interesantów:

 

poniedziałek – czwartek w godzinach 8.00-12.00

piątek 12.00-15.00

Pokój nr 312 (III piętro)

PSSE w Gdańsku

80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

tel. 58 320-08-22

KOMUNIKAT

W związku z powtarzającymi się przypadkami nie udostępniania do kontroli zakładów podlegających nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z powodu nieobecności przedsiębiorcy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje:

Zgodnie z art. 80 ust. 3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1829) „kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności
w czasie jego nieobecności”.

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2440068

realizacja: Nabucco