Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016)

 • W dniu 17 grudnia 2015r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
  9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016).
 • Zgodnie z § 8 zarządzający pływalnią dostosowują się do wymagań określonych niniejszym rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 02.06.2016r.

Przedmiotowe rozporządzenie określa:

 1. wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (załącznik Nr 1 i Nr 2),
 2. częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach (załącznik Nr 3),
 3. metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda na pływalniach odpowiada wymaganym warunkom (załącznik Nr 4),
 4. sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach (§ 7).

Obowiązki zarządzającego pływalnią

 1. zarządzający pływalnią dokonuje oceny jakości wody na pływalniach, w tym wody doprowadzanej na pływalnię, jeżeli woda doprowadzana na pływalnię nie pochodzi
  z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. Ocena ta dotyczy spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia i jest dokonywana na podstawie:
 • bieżącej obserwacji wody na pływalni, która zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podejmowane czynności,
 • systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni (pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego, temperatura wody, chlor związany);
 • systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie
  z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, w tym sytuacji wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii, wyników badań przekazywanych
  w terminie do 3 dni roboczych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych w zakresie dotyczącym parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.
 1. ustalenie harmonogramu badań jakości wody z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym
 2. informowanie użytkowników o jakości wody na pływalni (komunikaty)
 3. zarządzający pływalnią zamieszcza komunikat o jakości wody na pływalni:
 • na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających
 • na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona przez zarządzającego pływalnią
 1. zarządzający pływalnią w komunikacie informuje o:
 • ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego;
 • spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów;
 • podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań,
  w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
 1. zarządzający pływalnią w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.

 

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom, przez analizę:

 1. parametrów jakości wody na pływalni
 2. wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią
 3. zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz
 4. wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny.

 

 

BZ/2016