Gdańsk, dnia 28.01.2019r.

SE.HK-30/4710/9/BZ/19

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w punkcie zgodności i urządzeń wodociągowych wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia podziemnego Oczyszczalnia Wschód w Gdańsku, zasilającego obiekty Oczyszczalni Ścieków Wschód oraz odbiorców zlokalizowanych przy ul. Benzynowej, a w szczególności:

 • sprawozdanie z badań nr 5/521/19 z dnia 18.01.2019r. próbki wody pobranej dnia 14.01.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w pomieszczeniu socjalnym budynku administracyjnego,
 • sprawozdanie z badań nr 6/521/19 z dnia 18.01.2019r. próbki wody pobranej dnia 14.01.2019r. z kurka czerpalnego w stacji uzdatniania wody (hydrofornia) – woda podawana do sieci,
 • sprawozdanie z badań nr 2019/000088 z dnia 15.01.2018r. próbki wody
  nr 2019/000275 pobranej dnia 08.01.2019r. z kurka czerpalnego w hydroforni – woda podawana do sieci,
 • sprawozdanie z badań nr 2018/005786 z dnia 19.12.2018r. próbki wody
  nr 2018/015916 pobranej dnia 18.12.2018r. z kurka czerpalnego w hydroforni – woda podawana do sieci,

dokonał oceny posiadanych wyników dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów organoleptycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych

 i stwierdza:

 1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia podziemnego Oczyszczalnia Wschód w Gdańsku
 2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego zostały pobrane próbki wody z punktu zgodności oraz urządzeń wodociągowych dostarczających wodę z ujęcia podziemnego Oczyszczalnia Wschód w Gdańsku zlokalizowanego przy ul. Benzynowej w Gdańsku.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku oraz Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.                                

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia podziemnego Oczyszczalnia Wschód w Gdańsku, zlokalizowanego przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku.

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

Otrzymują:

 1. Prezydent Miasta Gdańska
  Nowe Ogrody 8 - 12, 80 - 803 Gdańsk
  (z prośbą o poinformowanie mieszkańców)
 2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
  Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk
 3. Saur Neptun Gdańsk S. A.
  Wałowa 46, 80 - 858 Gdańsk
 4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
  Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
 5. a/a
  BZ