PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4710/105/DŁ/2019

 

                   

                                                                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 21.03.2019r.

 .

   

 

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia

ujmowanej i podawanej do sieci

na terenie m. Gdańska za miesiąc luty 2019

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z urządzeń wodociągowych w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska,  a w szczególności:

 • sprawozdanie z badań nr 86/521/19 z dnia 11.02.2019r. próbki wody pobranej w dniu 06.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej     na zapleczu Stacji Paliw ORLEN  przy ul. Świętokrzyskiej 2,
 • sprawozdanie z badań nr 87/521/19 z dnia 11.02.2019r. próbki wody pobranej w dniu 02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52,
 • sprawozdania z badań nr 88/521/19 z dnia 11.02.2019r. próbki wody pobranej w dniu 06.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Olimpijczyk” przy ul. Porębskiego 4 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr 89/521/19 z dnia 11.02.2019r. próbki wody pobranej w dniu 06.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019002024 pobranej w dniu 25.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001543 pobranej w dniu 11.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001554 pobranej w dniu 12.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001928 pobranej w dniu 21.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Chałbińskiego 23,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001916 pobranej w dniu 21.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001337 pobranej w dniu 05.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Architektonicznych przy ul. Czyżewskiego 31;
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001869 pobranej w dniu 20.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001609 pobranej w dniu 13.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019002025 pobranej w dniu 25.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000095 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001864 pobranej w dniu 20.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001929 pobranej w dniu 21.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001555 pobranej w dniu 12.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001868 pobranej w dniu 20.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Handlowym „JANTAR” przy ul. Politechnicznej,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001796 pobranej w dniu 18.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Olimpijczyk” przy          Porębskiego 4,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001457 pobranej w dniu 07.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019002027 pobranej w dniu 25.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001395 pobranej w dniu 06.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001628 pobranej w dniu 13.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001380 pobranej w dniu 06.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001627 pobranej w dniu 13.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000096 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019002026 pobranej w dniu 25.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000097 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019001735 pobranej w dniu 15.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000097 z dnia 07.03.2019r. próbki wody nr 2019002095 pobranej w dniu 26.02.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4,

 

dokonał oceny posiadanych wyników dotyczących jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi w zakresie parametrów organoleptycznych, mikrobiologicznych
i fizykochemicznych

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody w punktach zgodności
z urządzeń wodociągowych w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były
w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku oraz Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.                                                

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych
w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

Otrzymują:

 1. Prezydent Miasta Gdańska
  ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80 - 803 Gdańsk
  (z prośbą o poinformowanie mieszkańców)

 

Do wiadomości:

 

 1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
  ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk
 2. Saur Neptun Gdańsk S. A.
  Wałowa 46, 80 - 858 Gdańsk
 3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
  ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
 4. a/a