PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4710/149/BZ/2019

 

                   

                                                                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 24.04.2019r.

 

 .

   


Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia

ujmowanej i podawanej do sieci na terenie m. Gdańska za miesiąc marzec 2019

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska,  a w szczególności:

 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003254 pobranej w dniu 25.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003128 pobranej w dniu 20.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019002982 pobranej w dniu 18.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003195 pobranej w dniu 21.03.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019002745 pobranej w dniu 12.03.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019002355 pobranej w dniu 04.03.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003252 pobranej w dniu 25.03.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003424 pobranej w dniu 28.03.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003034 pobranej w dniu 19.03.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003130 pobranej w dniu 20.03.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Słowackiego 101,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000119 z dnia 05.04.2019r. próbki wody nr 2019003127 pobranej w dniu 20.03.2019 z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Startowej 1,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019003251 pobranej w dniu 25.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019002678 pobranej w dniu 11.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019002746 pobranej w dniu 12.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019002943 pobranej w dniu 15.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019003194 pobranej w dniu 21.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałbińskiego 23,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019003178 pobranej w dniu 21.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019002981 pobranej w dniu 18.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019003126 pobranej w dniu 20.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019002476 pobranej w dniu 06.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000118 z dnia 04.04.2019r. próbki wody nr 2019003047 pobranej w dniu 19.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu RENUSZ przy ul. Nadwiślańskiej 56,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000120 z dnia 11.04.2019r. próbki wody nr 2019002851 pobranej w dniu 14.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000120 z dnia 11.04.2019r. próbki wody nr 2019002804 pobranej w dniu 13.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000120 z dnia 11.04.2019r. próbki wody nr 2019002805 pobranej w dniu 13.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000120 z dnia 11.04.2019r. próbki wody nr 2019002801 pobranej w dniu 13.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Wielkopolskiej 20,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000120 z dnia 11.04.2019r. próbki wody nr 2019003289 pobranej w dniu 25.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204,
 • sprawozdania z badań nr 230/521/19 z dnia 19.03.2019r. próbki wody pobranej w dniu 12.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31,
 • sprawozdania z badań nr 231/521/19 z dnia 19.03.2019r. próbki wody pobranej w dniu 12.03.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Handlowym JANTAR przy ul. Politechnicznej 7,

dokonał oceny posiadanych wyników dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów organoleptycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych

 

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej zostały pobrane próbki wody w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku oraz Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku,      ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.                                                      

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

 

Otrzymują:

 1. Prezydent Miasta Gdańska
  Nowe Ogrody 8 - 12, 80 - 803 Gdańsk
  (z prośbą o poinformowanie mieszkańców)

 

Do wiadomości:

 

 1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
  Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk
 2. Saur Neptun Gdańsk S. A.
  Wałowa 46, 80 - 858 Gdańsk
 3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
  Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
 4. a/a
  BZ