PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4710/203/KD/2019

 

                   

                                                                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 24.06.2019r.

 

 .

   


Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia

ujmowanej i podawanej do sieci na terenie m. Gdańska za miesiąc maj 2019

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska, a w szczególności:

 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005217 pobranej w dniu 09.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005419 pobranej w dniu 14.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005760 pobranej w dniu 21.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005985 pobranej w dniu 27.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałubińskiego 23,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005885 pobranej w dniu 23.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019006066 pobranej w dniu 29.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005884 pobranej w dniu 23.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019006016 pobranej w dniu 28.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu RENUSZ przy ul. Nadwiślańskiej 56 w Gdańsku,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000181 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005826 pobranej w dniu 22.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13,
 • sprawozdania z  badań  nr   PLC/2019/000181   z   dnia   06.2019r.  próbki   wody nr 2019005537 pobranej w dniu 16.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62,
 • sprawozdania z  badań  nr   PLC/2019/000182   z   dnia   06.2019r.  próbki   wody nr 2019006068 pobranej w dniu 29.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w warsztacie samochodowym przy ul. Otomińskiej 21,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005536 pobranej w dniu 16.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019006017 pobranej w dniu 28.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005416 pobranej w dniu 14.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w domu handlowym „JANTAR” przy ul. Politechnicznej,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005825 pobranej w dniu 22.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Olimpijczyk” przy Porębskiego 4,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019006067 pobranej w dniu 29.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005538 pobranej w dniu 16.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005216 pobranej w dniu 09.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005968 pobranej w dniu 27.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005824 pobranej w dniu 22.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej na Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000182 z dnia 12.06.2019r. próbki wody nr 2019005676 pobranej w dniu 20.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000183 z dnia 10.06.2019r. próbki wody nr 2019005677 pobranej w dniu 20.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Wielkopolskiej 20,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000183 z dnia 10.06.2019r. próbki wody nr 2019005882 pobranej w dniu 23.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Wielkopolskiej 20,
 • sprawozdania z badań nr PLC/2019/000183 z dnia 10.06.2019r. próbki wody nr 2019006069 pobranej w dniu 29.05.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204,

   

   

  stwierdza:

  przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

  UZASADNIENIE

   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w związku z nadzorem sanitarnym nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, otrzymał sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne - Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku w zakresie parametrów organoleptycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

  Próbki wody do badań pobrano w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska.

  Badania wykonywane były w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).                              

  Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

  Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańsk

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

  Otrzymują:
1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80 - 803 Gdańsk – za pośrednictwem e-PUAP
(z prośbą o poinformowanie mieszkańców)
Do wiadomości:
1. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk
2. Saur Neptun Gdańsk S. A.
ul. Wałowa 46, 80 - 858 Gdańsk
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański (za pośrednictwem e-PUAP)
4. a/a
KD