PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4710/296/BZ/2019

                                                                                                                                  

 

                   

                                                                                                                                                                                                                      

Gdańsk, dnia 23.09.2019r.

 

 .

   

 

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia

dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska za miesiąc sierpień 2019r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437) oraz § 21 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w szczególności:

 • sprawozdanie z badań nr 1043/521/19 z dnia 23.08.2019r. próbki wody pobranej w dniu 19.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie damskiej (parter) CARGO przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr 1044/521/19 z dnia 23.08.2019r. próbki wody pobranej w dniu 19.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w toalecie damskiej w Hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000276 z dnia 09.09.2019r. próbki wody      nr 2019009066 pobranej w dniu 08.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000276 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009331 pobranej w dniu 19.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000276 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009329 pobranej w dniu 19.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000275 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009199 pobranej w dniu 13.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000275 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009330 pobranej w dniu 19.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Chałubińskiego 23 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000275 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019008985 pobranej w dniu 07.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000275 z dnia 09.09.2019r. próbki wody pobranej w dniu 08.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000275 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009492 pobranej w dniu 21.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000276 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009491 pobranej w dniu 21.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000276 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009536 pobranej w dniu 22.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000276 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009535 pobranej w dniu 22.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000275 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009703 pobranej w dniu 27.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu Renusz w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000276 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009452 pobranej w dniu 20.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000276 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009627 pobranej w dniu 26.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w DH Jantar przy ul. Politechnicznej w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000275 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009628 pobranej w dniu 26.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000276 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009571 pobranej w dniu 22.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku CARGO przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000276 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009480 pobranej w dniu 21.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000275 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009626 pobranej w dniu 26.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000275 z dnia 09.09.2019r. próbki wody nr 2019009570 pobranej w dniu 22.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000287 z dnia 18.09.2019r. próbki wody nr 2019009630 pobranej w dniu 26.08.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15,

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska do celów ochrony zdrowia ludzkiego, zapewniania jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

UZASADNIENIE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.

W ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych
i fizykochemicznych.

Badania wykonywane były w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku oraz Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Dębinki 4, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).                               

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

         

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. pssse.gda.pl
 2. a/a

BZ