PAŃSTWOWY POWIATOWY
    INSPEKTOR SANITARNY
               w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4710/36/DŁ/20                                                            Gdańsk, dnia 04.02.2020r

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia

dla strefy zaopatrzenia m. Gdańska

za miesiąc grudzień 2019r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 ze zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska  w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem,  a w szczególności:

 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000011 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019013780 pobranej w dniu 03.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000011 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019013881 pobranej w dniu 05.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań PLC/2019/000011 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019014341 pobranej w dniu 16.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000011 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019014132 pobranej w dniu 11.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałbińskiego 23 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000011 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019013702 pobranej w dniu 02.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 7 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000011 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019013879 pobranej w dniu 05.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000011 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019013959 pobranej w dniu 09.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000011 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019013703 pobranej w dniu 02.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000011 z dnia 03.01. próbki wody nr 2019014342 pobranej w dniu 16.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000011 z dnia 03.01. 2020r.próbki wody nr 2019013701 pobranej w dniu 02.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000012 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019014131 pobranej w dniu 11.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Otwartej 4 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000012 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019014133 pobranej w dniu 11.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym „Olimpijczyk” przy Porębskiego 4 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000012 z dnia 03.01. próbki wody nr 2019014343 pobranej w dniu 16.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000012 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019013961 pobranej w dniu 09.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000012 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019013779 pobranej w dniu 03.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000012 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019013811 pobranej w dniu 04.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w I Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000012 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019014130 pobranej w dniu 11.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole im. Św. Jana de La Salle przy ul. Słowackiego 101 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000012 z dnia 03.01. próbki wody nr 2019013777 pobranej w dniu 03.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej przychodni lekarskiej przy ul. Startowej 1 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000012 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019013805 pobranej w dniu 04.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000012 z dnia 03.01. próbki wody nr 2019014128 pobranej w dniu 11.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000012 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019013960 pobranej w dniu 09.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000013 z dnia 03.01.2020r. próbki wody nr 2019013953 pobranej w dniu 09.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa przy Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2019/000019 z dnia 09.01.2020r. próbki wody nr 2019013819 pobranej w dniu 04.12.2019r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,

 

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska do celów ochrony zdrowia ludzkiego, zapewniania jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

UZASADNIENIE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.W ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych  i fizykochemicznych.

Badania wykonywane były w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku, posiadającym  akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 


Otrzymują:

 1. www.psse.gda.pl
 2. a/a