PAŃSTWOWY POWIATOWY
    INSPEKTOR SANITARNY
               w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

 

SE.HK-30/4710/36/DŁ/20                                                            Gdańsk, dnia 04.02.2020r

 

 

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia dla strefy zaopatrzenia
m. Gdańska za miesiąc
styczeń 2020r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków               (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1437 ze zm.) oraz § 21 ust. 1  pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w punktach zgodności z instalacji wodociągowej w strefie zaopatrzenia miasta Gdańska w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem,
a w szczególności:

 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000026 z dnia 05.02.2020r. próbki wody nr 2020000509 pobranej w dniu 16.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 3 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000026 z dnia 05.02.2020r. próbki wody nr 2020000408 pobranej w dniu 14.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań PLC/2020/000026 z dnia 05.02.2020r. próbki wody nr 2020000710 pobranej w dniu 21.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Boguckiego 83 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000026 z dnia 05.02.2020r. próbki wody nr 2020000929 pobranej w dniu 27.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Chałbińskiego 23 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000026 z dnia 05.02.2020r. próbki wody nr 2020000409 pobranej w dniu 14.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Studenckim nr 11 Politechniki Gdańskiej przy Chodkiewicza 15 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000026 z dnia 05.02.2020r. próbki wody nr 2020001010 pobranej w dniu 29.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000026 z dnia 05.02.2020r. próbki wody nr 2020000818 pobranej w dniu 23.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Hotelu MARINA przy ul. Jelitkowskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000026 z dnia 05.02.2020r. próbki wody nr 2020001025 pobranej w dniu 29.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Cargo  przy ul. Słowackiego 204 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000027 z dnia 07.02. próbki wody nr 2020000754 pobranej w dniu 22.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni BAT przy ul. Nowatorów 13 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000027 z dnia 07.02.2020r. próbki wody nr 2020000533 pobranej w dniu 16.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000027 z dnia 07.02.2020r. próbki wody nr 2020000819 pobranej w dniu 23.01.2020r. z hydroforni przy ul. Olsztyńskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000027 z dnia 07.02.2020r. próbki wody nr 2020001009 pobranej w dniu 29.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej przy ul. Otomińskiej 21 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000027 z dnia 07.02.2020r. próbki wody nr 2020000951 pobranej w dniu 28.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hurtowni ryb przy ul. Płońskiej 30 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000027 z dnia 07.02.2020r. próbki wody nr 2020001026 pobranej w dniu 29.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w FH „Outlet” przy ul. Przywidzkiej 8 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000027 z dnia 07.02.2020r. próbki wody nr 2020000510 pobranej w dniu 16.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000027 z dnia 07.02.2020r. próbki wody nr 2020000357 pobranej w dniu 13.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w I Urzędzie Skarbowym przy ul. Rzeźnickiej 54/56 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000027 z dnia 07.02.2020r. próbki wody nr 2020000928 pobranej w dniu 27.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000027 z dnia 07.02.2020r. próbki wody nr 2020000769 pobranej w dniu 22.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000028 z dnia 07.02.2020r. próbki wody nr 2020000650 pobranej w dniu 20.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni lekarskiej przy ul. Warszawskiej 52 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000028 z dnia 07.02.2020r. próbki wody nr 2020000649 pobranej w dniu 20.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
 • sprawozdanie z badań nr PLC/2020/000028 z dnia 07.02.2020r. próbki wody nr 2020000838 pobranej w dniu 23.01.2020r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w szkole przy Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska do celów ochrony zdrowia ludzkiego, zapewniania jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z prowadzonym nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje.W ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska, do badań w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych  i fizykochemicznych. Badania wykonywane były w laboratorium Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Wałowa 46 w Gdańsku, posiadającym  akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

 

 Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia miasta Gdańska.

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

Otrzymują:

 1. psse.gda.pl

BZ