Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich – w okresie od 16 października do 15 kwietnia

Wymagane dokumenty w celu uzyskania decyzji zezwalającej na ekshumację zwłok/szczątków:

1. Uzupełniony wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację ze wskazaniem pozostałych członków rodziny uprawnionych do współdecydowania o ekshumacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa z osobą ekshumowaną) oraz złożonymi podpisami w/w osób.

W przypadku nie złożenia we wniosku podpisu przez osobę uprawnioną do współdecydowania o ekshumacji, należy złożyć podpisane przez daną osobę oświadczenie (z podaniem jej danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr dowodu osobistego oraz stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą)  o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie ekshumacji.          

2. Odpis aktu zgonu  lub  poświadczona za zgodność z oryginałem, przez notariusza, kopia. 

3. Zaświadczenie o przyczynie zgonu w przypadku, gdy od daty zgonu nie minęły 2 lata – oryginał lub poświadczona jego kopia za zgodność z oryginałem przez pracownika Urząd Stanu Cywilnego.

4. Jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo oraz potwierdzenie opłaty w wysokości 17zł dokonanej w Urzędzie Miasta w Gdańsku.W przypadku dochowania kolejnej osoby do istniejącego grobu wymagana jest informacja od zarządcy cmentarza, że istnieje taka możliwość.