Zadania Oddziału Higieny Pracy

Nadzór nad warunkami środowiska pracy

 • Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy,
 • Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • Kontrola przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.
 • Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3,
 • Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje chemiczne i ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
 • Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje chemiczne i ich mieszaniny oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej,
 • Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,
 • Kontrola przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne,
 • Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne,
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji,
 • Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami,
 • Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN,
 • Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu,

 

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych

 • Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 • Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia.