Żywność – urzędowa kontrola:

 

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. z 2018r. poz. 1541 ze zm.).
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 31/1 z 1.12.2002 ze zm.).
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L 139/1 z 30.4.2004 ze zm.).
 • Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. (Dz. Urz. UE L 165/1 z 30.4.2004 ze zm.).
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE. L 242/2 z 20.9.2011).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 210/2013 z dnia 11 marca 2013 w sprawie zatwierdzania zakładów produkujących kiełki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 68/24 z 12.3.2013).
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 208/2013 z dnia 11 marca 2013 w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków (Dz. Urz. UE L 68/16 z 12.3.2013)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 2012).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia (Dz. Urz. z 2009 r. Nr 37, poz. 294).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. z 2007 r. Nr 112, poz. 774).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 545).
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 282).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (Dz. Urz. UE L 6/7 z 11.1.2011).

 

Żywność – znakowanie:

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 83, poz. 772).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. UE L 304/18 z 22.11.2011 ze zm.).
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 828/2014 z dnia 30 lipca 2014 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności (Dz. Urz. UE L 228/5 z 31.7.2014).

 

Żywność – oświadczenia żywieniowe i zdrowotne:

 

 • Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. UE.L 404/9 z 30.12.2006 ze zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 136/1 z 25.5.2012 ze zm.).
 • Decyzja Wykonawcza Komisji nr 2013/63/UE z dnia 24 stycznia 2013 przyjmująca wytyczne dotyczące wdrażania szczegółowych warunków dotyczących oświadczeń zdrowotnych określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE. L 22/25 z 25.1.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 907/2013 z dnia 20 września 2013 ustanawiające zasady odnoszące się do wniosków dotyczących określeń o charakterze rodzajowym (Dz. Urz. UE. L 251/7 z 21.9.2013).

 

Żywność - środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety, żywność wzbogacana:

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii. (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 437).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1026).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 z dnia 12 czerwca W sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz. Urz. UE L 181/35 z 29.6.2013 ze zm.).
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/127 z dnia 25 stycznia 2016 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. UE L 25/1 z 2.2.2016 ze zm.).
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/128 z dnia 25 stycznia 2016 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat (Dz. Urz. UE L 25/30 z 2.2.2016 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. z 2015 r. poz. 2032 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności (Dz. U. z 2010 r. Nr 174, poz. 1184).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. UE. L 404/26 z 30.12.2006 ze zm.).
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 307/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. Urz. UE L 102/2 z 12.4.2012).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 489/2012 z dnia 8 czerwca 2012 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. Urz. UE. L 150/71 z 9.6.2012).

 

Żywność – naturalne wody mineralne, wody źródlane, wody stołowe, grzyby, napromienianie żywności:

 

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 466).
 • Obwieszczenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 października 2017 w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. MZ z 2017 poz. 103)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 115/2010 z dnia 9 lutego 2010 ustanawiające warunki stosowania aktywowanego tlenku glinu do usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych (Dz. Urz. UE. L 37/13 z 10.2.2010).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r. Nr 115, poz. 672).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym (Dz. z 2007 r. Nr 121, poz. 841).

 

Żywność - genetycznie zmodyfikowana (GMO):

 

 • Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 roku w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. UE. L 268/1 z 18.10.2003 ze zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącego się do wniosków o zatwierdzenie nowego typu żywności i paszy genetycznie zmodyfikowanej, powiadamiania o istniejących produktach oraz przypadkowym lub technicznie nieuniknionym występowaniu materiału genetycznie zmodyfikowanego, który pomyślnie przeszedł ocenę ryzyka ( Dz. Urz. UE. L 102/14 z 7.4.2004 ze zm.).
 • Rozporządzenie (WE) 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE. L 268/24 z 18.10.2003 ze zm.).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE. L 287/1 z 5.11.2003).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30 października 2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2134).

 

Nowa żywność:

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopad 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. UE L 327/1 z 11.12.2015).

 

Substancje dodatkowe, aromaty, enzymy i rozpuszczalniki:

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) 258/97 (Dz. Urz. UE. L 354/7 z 31.12.2008 ze zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE. L 354/16 z 31.12.2008 ze zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE. L 354/34 z 31.12.2008 ze zm.).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 w sprawie przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE (Dz. Urz. UE. L 267/1 z 2.10.2012).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 873/2012 z dnia 1 października 2012 w sprawie środków przejściowych dotyczących unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wskazanego w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 (Dz. Urz. UE. L 267/162 z 2.10.2012).
 • Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. UE. L 309/1 z 26.11.2003 ze zm.).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 ustanawiające unijny wykaz dozwolonych produktów początkowych dla środków aromatyzujących dymu wędzarniczego przeznaczonych do użycia w takiej postaci w środkach spożywczych lub na ich powierzchni lub do produkcji pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego (Dz. Urz. UE. L 333/54 z 12.12.2013).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (Dz. z 2008 r. Nr 177, poz. 1093 ze zm.).

 

Zanieczyszczenia żywności:

 

 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z 8 lutego 1993 ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz. Urz. UE. L 37/1 z 13.2.1993 ze zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L 338/1 z 22.12.2005, ze zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE. L 364/5 z 20.12.2006 ze zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych (Dz. Urz. UE. L 364/25 z 20.12.2006).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/644 z dnia 5 kwietnia 2017 ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 589/2014 (Dz. Urz. UE. L 92/9 z 6.4.2017).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE. L 70/12 z 9.3.2006 ze zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów kontroli poziomów pierwiastków śladowych i zanieczyszczeń procesowych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE. L 88/29 z 29.3.2007 ze zm.).
 • Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. U. L 70 z 16.3.2005, str. 1 – 16, ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania (Dz. U. z 2012 r. poz. 1096).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) (Dz. U. z 2018 r., poz. 1102).

 

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością – urzędowa kontrola:

 

 • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE. L 338/4 z 13.11.2004 ze zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384/75 z 29.12.2006 ze zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (Dz. Urz. UE. L 86/9 z 28.3.2008 ze zm.).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych (BADGE, BFDGE, NOGE) w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE. L 302/28 z 19.11.2005).
 • Rozporządzenie Komisji nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE. L 135/3 z 30.5.2009).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE. L 12/1 z 15.1.2011 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzana materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. z 2008 r., Nr 17, poz. 113).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong (Dz. Urz. UE L 77/25 z 23.3.2011).

 

Kosmetyki – urzędowa kontrola:

 

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r. poz. 475).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku (Dz. U. z 2002 r. Nr 69, poz. 644 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 9, poz. 107 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie określania kategorii produktów będących kosmetykami (Dz. U. z 2003 r. Nr 125, poz. 1168).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. z 2005 r. Nr 72, poz. 642 ze zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE. L 342/59 z 22.12.2009 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019r w spawie określenia wzorów wniosków oraz zaświadczenia związanych z wykazem zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 435)
 • Ustawa z dnia 4 października 2018r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2227).

 

Kontrola graniczna:

 

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzje 2006/504/WE (Dz. UE. L 194/11 z 25.7.2009 ze zm.).
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/175z dnia 5 lutego 2015 r ustanawiające, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami, szczególne warunki mające zastosowanie do przywozu gumy guar pochodzącej lub wysłanej z Indii (Dz. UE L 30/10 z 6.2.2015).
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 884/2014z dnia 13 sierpnia 2014 nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1152/2009 (Dz. Urz. UE L 242/4 z 14.8.2014 ze zm.).
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 885/2014 z dnia z dnia 13 sierpnia 2014 ustanawiające szczególne warunki mające zastosowanie do przywozu ketmii jadalnej i liści curry z Indii oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 91/2013 (Dz. Urz. UE. L 242/20 z 14.8.2014 ze zm.).
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/24 z dnia 8 stycznia 2016 wprowadzające specjalne warunki dotyczące przywozu orzeszków ziemnych z Brazylii, Capsicum annuum i gałki muszkatołowej z Indii oraz gałki muszkatołowej z Indonezji oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 669/2009 i (UE) nr 884/2014 (Dz. Urz. UE. L 8/1 z 13.1.2016)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2011 z dnia 22 marca 2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong (Dz. Urz. UE L 77/25 z 23.3.2011).
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/6 z dnia 5 stycznia 2016 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014 (Dz. Urz. UE L 3/5 z 6.1.2016 ze zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 211/2013 z dnia 11 marca 2013 w sprawie wymogów dotyczących świadectw przy przywozie do Unii kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków (Dz. Urz. UE L 68/26 z 12.3.2013 z ze zm.).
 • Decyzja Wykonawcza Komisji 2011/884/UE z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 2008/289/WE (Dz. Urz. UE L 343/140 z 23.12.2011 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotny (Dz. z 2007 r. Nr 44, poz. 286).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. z 2011 r. Nr 272, poz. 1612).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2007 w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. 2015 r. poz. 546).