Zakres działalności Oddziału Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych PSSE w Gdańsku, to:

 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego – nadzór nad jakością żywienia w restauracjach, stołówkach zakładowych, stołówkach szpitalnych, bufetach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 • Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności, a w szczególności sprawdzenie:
  •  stosowania substancji dodatkowych i aromatów, 
  •  poziomów substancji zanieczyszczających, 
  •  pozostałości pestycydów, 
  •  warunków napromieniania żywności, 
  •  cech organoleptycznych.
 • Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 • Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 • Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF. 
 • Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 • Dochodzenie przy współudziale Oddziału Przeciwepidemicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 • Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych.
 • Przygotowywanie decyzji w sprawie 
  • zatwierdzenia, 
  • warunkowego zatwierdzenia, 
  • przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, 
  • zawieszenia zatwierdzenia,
  • cofnięcia zatwierdzenia zakładów działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
 • Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 • Przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 • Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.