Przyjmowanie i załatwianie spraw

 1. Rejestracja i zatwierdzanie zakładów sektora spożywczego

  Podstawa prawna: Art.61,62,63,64 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 149 z poźn. zm.),

  • Wniosek o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wymagany jest w odniesieniu do:

   1. działalności w zakresie dostaw bezpośrednich,

   2. urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności,

   3. obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,

   4. gospodarstw agroturystycznych,

   5. podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 hl w ciągu roku kalendarzowym,

   6. aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego,

   7. sklepów zielarskich,

   8. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie,

   9. Producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym,

   10. zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności na odległość (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet,

   11. zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem,

   12. podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

   13. podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego.

   Wniosek powinien zawierać:

   • imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada,

   • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,

   • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

   Do wniosku należy dołączyć:

   • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą,

   • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny - w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej lub dostaw bezpośrednich,

   • w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności - wykaz tych
    urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę
    uruchomienia.

   Wniosek o wpis do rejestru zakładów należy składać w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w sekretariacie PSSE w Gdańsku, ul. Wałowa 27, pokój nr 420, IV piętro, w godzinach 7:30-15:00.

  • Wniosek o zatwierdzenie zakładu (w drodze decyzji) i o wpis do rejestru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku są zobowiązane złożyć wszystkie zakłady sektora spożywczego działające na terenie miasta Gdańska, które:

   • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,

   • wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,

   • produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzącego i produkty pochodzenia zwierzęcego,

   • działają na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem.

   Wniosek powinien zawierać:

   • imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada,

   • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,

   • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

   Do wniosku należy dołączyć:

   • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą,

   Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów należy składać w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w sekretariacie PSSE w Gdańsku, ul. Wałowa 27, pokój nr 420, IV piętro, w godzinach 7:30-15:00.

  • Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów są zobowiązane złożyć podmioty działające na terenie miasta Gdańska w sektorze spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, znajdujące się już pod nadzorem (w rejestrze) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

   Wniosek powinien zawierać:

   • imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer REGON i numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada,

   • określenie czego dotyczy zmiana

   • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

   Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów należy złożyć w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany w sekretariacie PSSE w Gdańsku, ul. Wałowa 27, pokój nr 420, IV piętro, w godzinach 7:30-15:00.

  • Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów zobowiązane są złożyć podmioty znajdujące się w rejestrze zakładów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, po zakończeniu działalności.

   

 2. Informacja dla importerów lub eksporterów korzystających z odpraw w urzędach i składach celnych na terenie miasta Gdańska.

  Dokumentacja niezbędna do uzyskania świadectwa jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

  • Prawidłowo i czytelnie wypełniony "wniosek". Wniosek powinien być wypełniony w 3 egzemplarzach oddzielnie dla każdej partii towarów (wzór wniosku do pobrania z działu "Druki do pobrania")

  • Dokumenty pozwalające na identyfikację towaru (karnet TIR lub CMR, specyfikacje, faktury, SAD) - z przedłożonych dokumentów muszą wynikać dane dotyczące nazwy produktu, wielkości partii, kraju pochodzenia, nazwy producenta i importera oraz miejsca docelowego przeznaczenia produktu.

  • Certyfikaty i deklaracje producenta potwierdzające zgodność produktu z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach na teranie Unii Europejskiej.

   W uzasadnionych przypadkach, przed wydaniem świadectwa dopuszczającego towar do obrotu może być również wymagane przedstawienie deklaracji producenta dotyczących:
    

  • Zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych,

  • Skażeń promieniotwórczych,

  • Deklaracji producenta, że środek spożywczy nie pochodzi z genetycznej modyfikacji lub w przypadku jego genetycznej modyfikacji deklarację producenta oraz wyniki badań

   Jednocześnie informujemy, że za czynności związane z graniczną kontrolą sanitarną pobierane są opłaty* w formie decyzji, do wystawienia której potrzebne są dane płatnika:
    

   • pełna nazwa oraz dokładny adres firmy.

   • w przypadku spółek nie posiadających osobowości prawnej wymagane jest podanie imienia i nazwiska właściciela lub współwłaściciela

   • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

   * Opłaty za czynności kontrolne pobierane są zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. Nr 78 poz. 656)