Załatwianie spraw

 • Wydawanie decyzji o spełnieniu wymagań sanitarnych i lokalowych w żłobkach oraz opinii sanitarnych na wniosek jednostek prowadzących działalność w istniejących placówkach.
 • Decyzja o spełnieniu wymagań sanitarnych i lokalowych w żłobkach oraz opinia sanitarna wydawana jest na wniosek strony.
  • W celu uzyskania decyzji/opinii należy złożyć wniosek w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27, pokój nr 420, IV piętro, w godzinach 7:30-15:00.
 • Wniosek powinien zawierać:
  • imię i nazwisko, adres wnioskodawcy, telefon kontaktowy 
  • określenie rodzaju i zakresu działalności,
  • przewidywaną liczba dzieci/uczniów/uczestników,
  • określenie lokalizacji placówki z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń udostępnionych uczestnikom prowadzonych zajęć.
 • Wymagane dokumenty:
  • umowa najmu lokalu/pomieszczeń, 
  • protokół z kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu,
  • protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych,
  • protokół z pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w salach, w których prowadzone są zajęcia,
  • atesty i certyfikaty wyposażenia placówki,
  • orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników.