Akty prawne


1.    Wymagania ogólnobudowlane:
•    Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065);
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 ze zm.);


2.    Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:
•    Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541  ze zm.);
•    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE.L z 2004r. Nr 165.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
•    Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE.L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.);
•    Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;


3.    Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;
•    Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151 ze zm.);


4.    Podmioty wykonujące działalność leczniczą:
•    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)   
•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j Dz. U. 2019 r. poz. 595);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;


5.    Punkty i zespoły przedszkolne:
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
•    Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE.L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004r. ze zm.);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;


6.    Żłobki i kluby dziecięce:
•    Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.409 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72);
•    Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004r. ze zm.);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;


7.    Placówki wsparcia dziennego:
•    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630)
•    Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004r. ze zm.);
•    Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1;