Przepisy prawne:


PRZEDSZKOLA:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151 ze zm.);

 

Przy projektowaniu nowych obiektów zalecane korzystanie z wytycznych programowo - funkcjonalnych projektowania przedszkoli, wydanych przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w październiku 1979r.

 

PUNKTY I ZESPOŁY PRZEDSZKOLNE:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1657 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 151 ze zm.);

 

PUNKTY OPIEKI NAD DZIEĆMI, POWYŻEJ 3 ROKU ŻYCIA, NIE BĘDĄCE PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA):

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004r. Nr 139.1 z 30.04.2004r. ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.);

 

ŻŁOBKI:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 409);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011r. Nr 68 poz. 368);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019r. poz. 72 );
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L z 2004r. Nr 139.1 z dnia 30.04.2004r. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.);

 

 

Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 

 • dla placówek oświatowych (publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty/zespoły przedszkolne), a także żłobków wymagane jest uzyskanie opinii (w przypadku żłobków - decyzji) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci;
 • bez względu na formę opieki nad dziećmi (placówki oświatowe, działalność gospodarcza, żłobki/kluby dziecięce), prowadzenie działalności, polegającej na żywieniu dzieci, wymaga uzyskania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o zatwierdzeniu zakładu;
 • wnioski w/s wydania opinii/decyzji j.w. należy składać do sekretariatu głównego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 (IV piętro, pokój 420);
   
 • wniosek w/s wydania opinii j.w. powinien zawierać:
 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny);
 • powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku (zgłoszenie obiektu do użytkowania); 
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie i lokalizacja obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności);
 • plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący);

 

 • wniosek w/s wydania decyzji j.w. ( Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru) powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot taki numer posiada;
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
 • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 • podczas kontroli, przeprowadzanej przez upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, należy przedłożyć następujące dokumenty:
 • decyzję o udzieleniu pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego (w przypadku nowo wybudowanego lokalu) lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu istniejącego (np. umowa najmu lokalu);
 • dokumentację projektową uzgodnioną pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (w przypadku gdy był wykonywany);
 • protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, m.in.:
 • protokół kominiarski lub badania skuteczności wentylacji mechanicznej;
 • protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej;
 • protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej;
 • pomiary natężenia oświetlenia;

 

 

Poszukiwanie lokalu:

 

PODSTAWOWE KRYTERIA:

 

 • lokal wydzielony z pozostałej funkcji budynku usługowego lub lokal mieszkalny na parterze budynku mieszkalnego;
 • wysokość pomieszczeń:
  przedszkola i punkty opieki nad dzieckiem (w ramach działalności gospodarczej) - min. 3,0 m;

  punkty/zespoły przedszkolne oraz żłobki/kluby dziecięce - nie mniej niż 2,5 m;
  oświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt dzieci oraz oświetlenie światłem sztucznym o parametrach zgodnych z Polską Normą;
 • powierzchnia sal dla dzieci (nie mniej niż wskaźniki zawarte w w/cyt. rozporządzeniu, dotyczącym punktów i zespołów przedszkolnych):
  3÷5 dzieci: 16m2;

  powyżej 5 dzieci oraz pobyt do 5 godzin dziennie bez leżakowania: 16 m2 + 2 m2 na każde dziecko;
  powyżej 5 dzieci oraz pobyt powyżej 5 godzin dziennie z leżakowaniem: 16 m2 + 2,5 m2 na każde dziecko;
 • pomieszczenia higieniczno - sanitarne:

  personel: 
  na podstawie w/cyt. przepisów budowlanych i bhp oraz przepisów dotyczących żywienia zbiorowego (za wyjątkiem punktów/zespołów przedszkolnych);

  w punktach przedszkolnych dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie/zespole przedszkolnym z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci, za wyjątkiem osób przygotowujących posiłki w oparciu o pełną produkcję. Personel winien posiadać orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy, na podstawie stosownych badań.

  dzieci:
  w żłobkach/klubach dziecięcych - 1 miska ustępowa dla 20 dzieci, 1 umywalka na 15 dzieci, 1 natrysk;

  w przedszkolach - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 10 dzieci oraz 1 natrysk;
  w punktach/zespołach przedszkolnych - 1 miska ustępowa i 1 umywalka dla 15 dzieci oraz 1 natrysk; 
  opieka nad dzieckiem w ramach działalności gospodarczej - wyżej cyt. przepisy budowlane;


Szatnie:
usytuowanie przy wejściu do lokalu;

powierzchnia 0,5 m2 przypadająca na każde dziecko;
wyposażenie w szafki indywidualne;


Pomieszczenia dla potrzeb żywienia zbiorowego:
catering - posiłki w opakowaniach jednostkowych - możliwość serwowania posiłków bezpośrednio na sali dla dzieci;

catering - porcjowanie i podgrzewanie posiłków - pomieszczenie kuchni;
przygotowywanie posiłków w oparciu o pełną produkcję - pomieszczenie kuchni, obieralnia brudna, ewentualnie magazyn; 
w przypadku korzystania z naczyń i sztućców tradycyjnych - zmywalnia naczyń, wyposażona m.in. w zmywarko-wyparzarkę (temp. min +85 st.C);


Wentylacja pomieszczeń:

grawitacyjna lub mechaniczna, dostosowana do funkcji pomieszczeń.

 

Wyposażenie lokalu:

 • materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;
 • meble dostosowane do wymagań ergonomii;
 • wyposażenie posiadające atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie CE;
 • osłony ograniczające kontakt z elementem grzejnym;
 • miejsce na leżaki oraz indywidualne miejsca na pościel dzieci;
 • wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu i środków do utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
 • plac zabaw dla dzieci z urządzeniami, umożliwiającymi bezpieczne użytkowanie i posiadającymi certyfikaty.

 

 

PROJEKTOWANIE - OBIEKTY NOWE, PRZEBUDOWA OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH:Projekt technologiczny lub budowlany obiektu, zlokalizowanego na terenie Gdańska, można złożyć do uzgodnienia (lub zaopiniowania) pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 lub do rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych (lista rzeczoznawców dostępna na stronie internetowej: www.psse.gda.pl).

Konsultacji w/s planów proponowanych rozwiązań funkcjonalnych lokali, udzielają pracownicy sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (czwartki w godz. 8:00 - 14:00, pokój 503, V piętro), sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 9:00 oraz 14:00 - 15:00, pokój 502, V piętro) oraz oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (wtorki, środy, czwartki w godz. 8:00 - 14:00, pokój nr 312, III piętro) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27.