Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

 • Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu
 • Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
 • Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
  • protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej
  • protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej
  • protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych
 • Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych)
 • Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu